Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song - Tagalog Christian Prayer SongSapagkat ang Diyos ay Pag-ibig

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song

Intro: G - Bm - Em - C - D

G Bm
Pag-ibig ang siyang pumukaw
Em C
Sa ating puso't kaluluwa
Bm Em
Ang siyang nagdulot ng ating buhay
C D
Ng gintong aral at pag-asa

G Bm
Pag-ibig ang siyang buklod natin
Em C
Di mapapawi kailan pa man
Bm Em
Sa puso't diwa tayo'y isa lamang
C - A7 D
Kahit na tayo'y magkahiwalay

CHORUS:
G B7
Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig
Em C
Magmahalan tayo't magtulungan
Bm Em
At kung tayo'y bigo ay huwag limutin
C D
Na may Diyos tayong nagmamahal

G Bm
Sikapin sa ating pagtungo
Em C
Ipamalita sa buong mundo
Bm Em
Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop sa
C - A7 D
Mga pusong uhaw sa pagsuyo
Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Filipino Prayers Before Work

Two (2) Examples of Tagalog Prayers Before Work


1. Panalangin Bago ang Pagsisimula ng Trabaho

Aking Ama sa Langit,
Aking iniaalay ang araw na ito
At ang lahat ng aming mga gawain,
Sa Iyong harapan.

Nawa’y kalugdan mo,
Ang lahat ng aking gagawin
At nawa’y masunod ko
Ang iyong mga kautusan
Habang tinutupad ko ang aking mga trabaho.

Bigyan mo ako
Ng kalakasan ng katawan
Tamang pag-iisip,
At mabuting puso
Upang maisakatuparan ko
Ng maayos ang lahat ng ito
Na walang ibang natatapakan .

Bigyan mo nawa
Ang aking kabuuan
Ng mabuting kalooban
Matalas na diwa
At matuwid na layunin.

Bigyan mo rin nawa
Ang aking pag-iisip
Ng mabuting dahilan
Upang tupdin ng matagumpay
Ang mga trabaho na ito
Alang-alang sa aking mga mahal sa buhay
At kapwa.

Maraming salamat po aking Amang nasa Langit.

Ang panalangin na ito ay aking itinataas sa iyong kinalalagyan bago ang aking pagsisimula ng aking mga trabaho sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.

Amen.

2. Dasal Bago ang Isang Gawain

Amang Banal,
Maraming salamat sa panibagong araw
Na iyong ibinigay
At sa pagkakataong ito
Na maisakatuparan ang aking trabaho
Ng maayos,
Matagumpay
At puno ng pagmamahal.

Layunin ko po na tupdin ang iyong mga kautusan
At gawing inspirasyon ang iyong kadakilaan
At kaluwalhatian sa araw na ito.

Itinataas ko sa ika-pitong kalangitan
Ang lahat ng ito
At nananalangin n asana ay iyong kalugdan
Ang anumang tagumpay na aking makakamit.

Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kaawaan sa akin at sa aking pamilya, ngayon at sa nakaraan.

Amen.

Tagalog Biblical Passage Prayer 5

“Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anomang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagka't kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila.” - Mateo 18:19,20

tagalog biblical passage picture
Tagalog Biblical Passage 5

Tagalog Prayers Before Meals

Sample of Tagalog Prayers Before Meals

Tagalog Prayer before Meals 1

Umusal ng dasal. 
Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakahanda sa aming hapag-kainan. Ang mga biyayang ito ay aming pinahahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito.

Maraming salamat, Panginoon sa patuloy ninyong pagbibigay sa amin ng mga pagkaing aming kailangan upang maging malakas at malusog sa aming araw-araw na buhay. Maraming salamat din sa aming pagsasama-sama ngayong oras ng pagkain at nawa’y magkaroon kami ng pagkakataong muli sa susunod pang mga araw na muling magkasama-sama upang pagsaluhan ang iyong mga magagandang biyaya. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.

Tagalog Prayer before Meals 2

Maraming salamat po, Amang Banal, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sinasamba ka namin sa patuloy mong pagkalinga sa aming sangbahayan at sa aming buong komunidad na aming ginagalawan. Nawa’y maging maayos ang aming pagsasalu-salo ngayong oras na ito at sa mga susunod pang araw. Amen

Tagalog Prayer before Meals 3

Ama, basbasan mo po ang mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin upang aming pagsalu-saluhan. Ibinabalik po namin sa iyong harapan ang lahat ng kapurihan at nawa’y maging karapat-dapat kami sa lahat ng biyayang patuloy ninyong ipinagkakaloob sa aming pamilya at sambahayan. Maraming salamat po, Panginoon sa aming masaganang pamumuhay. Ang iyong kabutihan at kaluwalhatian ay hindi magkukulang kailanpaman. Amen.

Ito ay mga halimbawa ng mga Tagalog na panalangin na maaaring usalin ng mahina o malakas bago kumain ng almusal, tanghalian o hapunan. Ugaliing umusal ng kahit isang maikling dasal bago kumain (before meals) upang makapagpasalamat sa dakilang Panginoon.

Mga Panalangin Para sa Ina ng Laging Saklolo Pangalawang Bahagi

Pag-aalay ng Sarili sa Ating Ina ng Laging Saklolo
(Unang Miyerkules lamang)

Kanilis-linisang Birhen Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, ikaw ay amin ding Ina na laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo iniaalay namin ang aming sarili sa iyong Kalinis-linisang Puso upang kami ay maging tapat mong mga anak.

Ihingi mo kami ng tunay na pagsisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Iniaalay namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Iniaalay namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili kundi para kay Kristong iyong Anak. At upang siya’y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa.

Sa abang pag-aalay na ito, pinakamamahal na Ina ng Laging Saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo ikaw na pinakaganap na Kristiyano upang matapos naming mailaan sa iyoang aming sarili, sa buhay at kamatayan ay makapiling nawa kaming iyong Anak magpakailanman.

Amen.

Birheng Mahal

Birheng mahal, Birheng mahal,Ang nasa ko'y ano?
Di nais ang kayamananAt tuwang napaparam;
O, Birheng mahal, Birheng mahalAng samo ko'y ito:
Si Hesus na kalong mo sa bisig ligaya ng buhay ko.
Birheng mahal, Birheng mahal,Dagat itong buhay.
Ang ‘yong Anak ay itanglaw at nang di maligaw;
At, Birheng mahal, Birheng mahal,Ang nais ko'y ito:
Sa hantungan nitong paglalakbay si Jesus ay makamtan.

Handog ng Tagapagligtas

Handog na TagapagligtasLangit sa amin nagbukas
Pagkalooban ang iyong angkan ng pananggol sa kasamaan
Ang isang Diyos ay purihin.Tatlong Persona ay sambahin;
Ang buhay namin ay palawigin hanggang sa buhay na darating.

Amen…

Pasasalamat

Panginoon Hesukristo, na nasa Banal na Eukaristiya, sinasamba ka namin. Ikinalugod ng Ama na ang buo Niyang pagka-Diyos ay sumasa-iyo. at sa pamamagitan mo niloob Niyang pagkasunduin sa kanya ang lahat ng bagay. Loobin Mo na kami ay lubos na magpasalamat sa lahat ng ginawa sa amin ang Ama. Loobin mong pagsisihan naming lubos ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan Mo, pinasasalamatan namin ang Ama sa pagbibigay niya sa amin ng buhay.

Nilikha niya ang lahat ng kahanga-hangang mga bagay para sa amin. Nawa'y gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at nawa'y pagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa Kanya. Higit sa lahat, pinasasalamatan namin ang aming Ama sa pagsusugo Niya sa iyo: bilang siyang pinakadakilang tanda ng kanyang pagmamahal na nagligtas sa amin. at sa lahat ng sangkinapal sa pamamagitan ng iyong pagkamatay at muling pagkabuhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng Iyong Ina upang maging Ina namin ng laging saklolo.

Harinawang ang di mabilang na biyayang tinaggap namin sa tulong niya, lalo na sa pamamagitan ng pagnonobena sa kanyaay makapukaw sa aming damdamin upang maragdagan ang aming pagtitiwala sa mapagkalingang awa ng Diyos. at sa walang sawang pagdamay ng iyong Ina. Loobin mo nawa na lagi kaming sumunod sa banal na kalooban ng Diyos at mahalin siya ng walang hanggan.

ANG KARANGALAN, KALUWALHATIAN AT PASASALAMAT AY MAPASA KABANAL-BANALANG TATLONG PERSONA … AMA * ANAK AT ESPIRITU SANTO * MAGPASAWALANG- HANGGAN AMEN.

Panalangin Para Sa Mga Maysakit

Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis, at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga may karamdaman.

Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila’y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan.

Amen.

Sambahin ang Panginoon

Sambahin ang Panginoonnaririto sa altar kamatayan niya’y tagumpay na sa atin nagbibigay ng pag-asa sa ligaya at buhay na walang hanggan. Ang tinapay at ang alak na aming tinatanggap dito sa ‘yong Sakramento, O Hesus ay buhay mo. Pag-alabin aming puso sa ningas ng pag-ibig mo.

Amen, Amen.

V:
Binigyan mo sila ng pagkaing galing sa langit
(Aleluya)

R:
Bukal ng lahat ng kaligayahan.
(Aleluya)

Manalangin tayo

Panginoon naming Diyos, sa pamamagitan ng mahiwagang pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong Bugtong na Anak, iniligtas mo ang tao. Lipos ng pagtitiwala naming ipinahahayag ang hiwagang ito sa pamamagitan ng Eukaristiya. Tulungan mong maranasan namin ang ginawa mong pagsakop, alang-alang kay Kristong aming Panginoon.

Amen.

Pagpupuri

Purihin ang Diyos.
Purihin ang kanyang Santong Ngalan.
Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at Taong totoo.
Purihin ang Ngalan ni Hesus.
Purihin ang Kanyang Kabanal-banalang Puso.
Purihin ang Kanyang Kamahal-mahalang Dugo.
Purihin si Hesukristo sa Santisimo Sakramento sa altar.
Purihin ang Diyos Espiritu Santo, ang Mang-aaliw.
Purihin ang dakilang Ina ng Diyos na si Maria Santisima.
Purihin ang maluwalhating pag-akyat sa langit kay Maria.
Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin si San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo.
Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga santo.

O Sakramentong Mahal na sa langit buhat ang puri ng kinapal Iyong iyong lahat Iyong-iyong lahat.

Aba Ginoong Maria

Aba Ginoong Maria
Napupuno ka ng grasya
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
ngayon at kung kami ay mamamatay.

Amen.

Mga Panalangin Para sa Ina ng Laging Saklolo Unang Bahagi

Inang Sakdal Linis

Inang sakdal linis Kami ay ihingi Sa Diyos Ama namin; Awang minimithi.
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria
Bayang tinubua'y ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan.
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria

Pambungad na Panalangin

Pari:
Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Lahat:
Amen.

Pari :
Mga kapatid, bilang mga anak ng ating Banal na Ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan.

Pari :
Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad.

Lahat:
Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang Iyong Banal na Anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito ginawa Mo kaming Iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid; nagkasala kami sa Iyo. Mahabaging Ama, patawarin Mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan Mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.

Birhen Maria, Tala sa Umaga

Birhen Maria, tala sa Umaga noon pa man ay itinangi ka. Ang ‘yong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao’y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo’y ilawit sa ‘min Maria ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo’y iginagalang naming mahina’t makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan Birhen Maria, kami’y tulungan.

Panalangin sa Novena

Mahal na Ina ng Laging Saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Hesus upang maging Ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalung-lalo na ang biyayang ito …

(tumigil at sabihin ang iyong mga hangarin).

Noon ikaw ay nasa lupa, minamahal na Ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong Anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa maka-Amang pagmamahal ng Diyos tinanggap mo ang Kanyang Mahiwagang Kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakakamahal na Ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin, at tinutugon Niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong Banal na Anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng Kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila; tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't-isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami'y iyong tutulungan.

Amen.

Panalangin Para sa Tahanan

Ina ng Laging Saklolo, pinili ka naming Reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng Sakramento ng Kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't-isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Nawa’y lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay-Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw napagpapala tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan, ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nasaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas, ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayo'y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan.

Amen.

Mga Kahilingan sa Ating Ina ng Laging Saklolo

Santa Maria
IPANALANGIN MO KAMI

Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan
IPANALANGIN MO KAMI

Aming Ina ng Laging Saklolo
IPANALANGIN MO KAMI

Kaming makasalan ay tumatawag sa iyo
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang katulad mo, ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang kami'y maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba katulad ng inyong Anak na si Jesus.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang kami'y matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Kumpisal.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin na kami‘y tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at patitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang patuloy na mag- alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng Banal na Komunyon.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal at pagmamalasakit sa iba.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailang pa rin ng tulong ng Diyos.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong Anak.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI
( tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin)

LAHAT :
Sta. Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan
nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo.

PARI :
Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging Ina namin na laging handang dumamay sa amin.
Loobin mo nawa na dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming pangangailangan.

LAHAT :
Amen.

Panalangin para sa Ina ng Laging Saklolo (Mother of Perpetual Help)

Kahalagahan ng Panalangin

Ano ang Panalangin? Ang panalangin ay ang paraan ng tao upang makipag-usap sa Diyos. Ito ay isang uri ng komunikasyon upang sumamba, magpasalamat, humingi ng tawad, humiling, dumaing at magpuri. Maaari niya itong gawin sa umaga (panalangin sa umaga), sa tanghali at sa gabi (panalangin bago matulog). Kung tutuusin, ang isang kristiyano ay maaaring umusal ng panalangin kahit na anong oras. Sapagkat ang pakikipag-usap sa Panginoon ay hindi nangangailangan ng limitasyon at walang hangganan. Wala rin itong itinakdang oras o panahon.
Manalangin kayo sa araw at gabi.

Kahalagahan ng Panalangin

Ang panalangin o ang pagdarasal sa ating Diyos ay pagpapatunay na tayo ay may malakas at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang pakikipag-usap natin sa Kanya – sa pamamagitan ng pagdarasal ,ang siyang nagiging daan upang makalapit tayo sa Kanya at maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Kung ang isang tao ay mapananatili ang ganitong gawain, susuklian siya ng mabuting kalooban galing sa Itaas. Kahit na ito ay isang tula na panalangin, sanaysay, maikli o mahaba, basta't naroroon ang taimtim na pagnanais na makausap ang Diyos, tiyak na pakikinggan ang mga ito. 

Pinatutunayan ng mga dasal sa Diyos na tayo ay naniniwala sa kanyang pag-iral. Sa panalangin natin ipinakikita ang ating pagpapakumbaba - ang pag-amin sa ating kahinaan at kasalanan, at ang pangako na pipilitin nating maitatwa ang kasamaan sa ating buhay. Ito rin ang nagsisilbing tagapamagitan upang patuloy tayong konektado sa Itaas.

Ang panalangin ang siyang nagiging daan ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Sa pamamagitan ng ating panalangin, naipapadala natin sa Diyos ang mga pasasalamat natin sa kanyang kabutihan at pangangalaga sa atin at sa ating pamilya at mga mahal sa buhay.

Ang panalangin ang paraan natin kung saan natin naipararating ang ating mga pangangailangan. Dito natin ipinamamanhik ang ating mga kahilingan tungo sa isang masagana, mapayapa at mabuting buhay tungo sa ating walang pag-aalinlangang paglilingkod sa Kanya.

Ugaliing makipag-usap sa Panginoon. Umusal ng kahit maikling panalangin upang mairating mo ang iyong mga hangarin. 

Tagalog Prayer Songs

Tagalog Prayer Songs - Mga Awit ng Panalangin

Ang pakikinig ng mga Tagalog prayer songs ay hindi lamang nakapagpapaalala sa ating lahat ng pag-iral ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ay nakapagpapalapit ng ating mga kalooban sa ating Panginoon at nagiging isang daan upang mapalapit tayo sa ating Lumikha. Ang mga Tagalog Prayers ay nagsisilbing sandata upang maging matatag ang ating loob sa mga oras ng pagsubok at pinagdaraanan.

Dakila Ka O Diyos! Filipino Prayer Song with Lyrics and Video

Lumapit sa KanyaInspirational Tagalog Video and Music

Sa Piling Mo JesusFilipino Christian Songs

O Jesus Hilumin MoAng lahat ng tagalog prayer songs na narito ay marapat lamang na pakinggan o panoorin kung nais na mapagaang ang sariling damdamin. Gamitin itong isang halimbawa ng panalangin sa Itaas. Pagpalain nawa ang lahat.

Iba pang Awitin:

Tagalog Christian Prayer Song Lyrics and Video

Tagalog Biblical Passage - Prayer 4

Bible Quotes with Picture

"Dahil dito naman siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Dios sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila." - Mga Hebreo 7:25


bible quotes
Bible Quotes

Filipino Prayer sa Kaligtasan

Panalangin Para sa Kaligtasan

O aming Diyos, itininataas namin sa iyong kinalalagyan sa ika-pitong langit ang panalangin ng aming kaligtasan. Talastas namin ang iyong walang hanggang kapangyarihan at alam namin na ikaw ang siyang tanging makapagliligtas sa amin laban sa anumang sakuna at kapahamakan.

Manalangin para sa Kaligtasan

Panginoon, sa iyo po namin ipinauubaya ang aming mga katawang-lupa upang bantayan ng lubos. Sa iyo namin idinudulog ang aming mga kaisipan na magkaroon ng sapat na talino upang makaiwas kami sa anumang panganib. Sa iyo namin ipinapanalangin ang aming mga kaluluwa na maging malinis at ligtas upang maging karapat-dapat sa iyong harapan.

Bantayan mo kami sa lahat ng sandali. Ilayo mo kami sa mga taong walang iniisip kundi ang paggawa ng masama. Ilayo mo kami sa mga taong nagkukunwari lamang na aming mga kaibigan. Huwag mo kaming ilapit sa mga taong magiging daan ng aming pagkapahamak. Ialis mo kami sa mga sitwasyong magkakanulo sa amin sa apoy ng impiyerno. At huwag mo kaming pahintulutang makalapit sa masasamang mithiin ng demonyo. Talos namin na tanging ang aming mga kaluluwa lamang ang kanyang interes at hindi namin pababayaang kami ay mapunta sa kanyang kaharian.

Panginoon, ikaw ang aming kaligtasan, sa iyo namin ipinauubaya ang aming katawan, kaisipan, damdamin at kaluluwa sapagkat ikaw lamang ang siyang makapangyarihan sa lahat.

Panalangin namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.

Amen.

Panalangin Para sa Kaligtasan

Iba pang Halimbawa ng mga Dasal

Panalangin ng Adamsonian
Panalangin para sa Pamilya
Halimbawa ng Panalangin sa Diyos

Panalangin sa Araw ng Pasko

Ang araw ng Pasko ay siyang araw ng pagsilang ni Jesus na ating Tagapagligtas. Ito ang araw na ginugunita natin na siya ay ipinanganak sa isang sabsaban na sagisag ng isang payak at munting pamumuhay. Ito rin ang panahon kung kailan siya dinalaw ng mga pantas at naghandog ng iba’t ibang uri ng regalo tulad ng ginto, kamanyang at mira. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga tao sa kasalukuyang panahon ay nagpapalitan ng mga regalo. Ito ay ang pagsunod sa ginawang pag-aalay ng mga pantas na lalaki sa ating Panginoong Jesu-kristo.
panalangin pasko
Panalangin sa Pasko

Ang pag-usal ng panalangin sa Pasko ay isang paraan upang maipakita natin sa ating Panginoong Jesus na ating niluluwalhati at dinadakila ang kanyang pag-iral sa ating buhay sa loob ng isang buong taon. Sa mga kristiyano, napakahalaga na magkaroon tayo ng patuloy na komunikasyon sa ating Tagapagligtas. Napakahalaga rin na ating siyang kausapin sa pamamagitan ng mga panalangin na may pagdaing, paghingi ng kapatawaran at pasasalamat upang makita at malaman niya na tayo, bilang kanyang maliit na tagasunod ay nakahandang mag-alay ng ating panahon sa kanyang harapan.

Panalangin Para sa Araw ng Pasko
ni: Von Anrada

Panginoon ko at Tagapagligtas, binabati po kita sa araw ng iyong pagsilang. Ang iyong kaluwalhatian ay hindi matatawaran. Ikaw ang dahilan ng kaligtasan ng buong sandaigdigan. At ikaw ang kasama ng Amang Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay.

Maraming salamat, Jesus na mapagbigay, sa lahat ng mga biyayang aming natanggap, natatanggap at tatanggapin. Alam namin na kung wala ka, hindi kami magkakaroon ng sapat na mga bagay na aming ikabubuhay. Sa araw na ito, kami po ay nagpupugay sa iyong banal na Pangalan . Kami po ay nainikluhod naman sa iyong kapangyarihan na sana ay magkaroon pa kami ng lakas at tibay ng loob at katawan upang malabanan ang masasamang gawain na isyang sumisira sa aming mga pagkatao. Sana’y bigyan mo kami ng kapayapaan upang maghari ang iyong kalooban sa aming mga puso at diwa.

Panginoong Jesus, pagtibayin mo ang samahan ng aming pamilya. Alisin mo ang inggit at kung anu-anong kabagaban na maaaring makasira sa aming pagkakalapit-lapit sa isa’t isa. Tanggalin mo ang masasamang hangarin ng aming kapwa sa amin upang mailayo naman kami sa anumang kapahamakan na maaaring maganap sa amin. Bantayan at gabayan mo kami sa loob ng buong isang taong darating sapagkat ikaw ang aming natitirang matibay na tanggulan.

Inaalay namin sa iyo ang aming mga kaluluwa. Mapagtibay nawa namin ang aming mga prinsipyo’t pananampalataya upang maging karapat-dapat sa iyo at magiging paghahanda namin sa pagparito mong muli. Hihintayin namin ang iyong pagbabalik at pipilitin naming magkaroon ng pananalig na hindi kailanman mabubuwag ng kahit na sino.

Maraming salamat, Jesus, sa aming pag-iral.

Amen.

Tagalog Biblical Passage - Prayer 3

Kung ating susundin ang mga aral at utos ng ating Amang nasa langit, ibibigay niya ang anumang hilingin natin sa ating mga panalangin. Agad niyang tutupdin ang mga pangako niyang ito. Ang Tagalog Biblical Passage ay nagsasaad na kung magiging kalugud-lugod tayo sa kanyang pangingin, tayo ay tatanggap ng mga biyaya at pagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan.

Tagalog Bible Passage

"At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin." - I Juan 3:22

Panalangin na Tula with Image

Tagalog Poem Prayer with Background Image 

Tula na Panalangin sa Diyos Picture

Matatagpuan ang plain text ng tulang ito dito: Halimbawa ng Panalangin na Tula

Halimbawa ng Tula na Panalangin

Ang isang Tagalog na tula ay maaari ring gamitin upang magsilbing isang panalangin o dasal na maipahayag ang ating pagsamba, pagdakila at pagluwalhati sa ating Diyos.

Panginoong Diyos, Kabanal-banalan sa Kaitaas-taasan!

Ikaw ang Diyos na Buhay!
ni: Von Anrada

Panginoong Diyos, Kabanal-banalan,
Ikaw ang hari ng mga kaharian,
Sa iyo nagbuhat itong kalangitan,
Pati kabundukan at ang kapatagan.

Sa hiram na hinga’y nagpapasalamat,
Buhay ko’t katawa’y sa iyo nagbuhat
Pati kasuotan, pagkain at lahat,
Nangagkaloob nga ng biyayang sapat!

Patawad, Ama ko, sa pagkakasala,
Nawa’y kaawaan sa duming nagawa,
Linisin ang puso pati na ang diwa,
Upang malabanan ang dy’ablong masama!

Ang tula pong ito ay tanggapin Mo,
Handog ko’t papuri’t saka patotoo,
Na ikaw ang Diyos sa lahat ng dako,
Ilaw na liwanag na pumaparito!

Sa aming paggising hanggang takipsilim,
Ay Ikaw ang siyang narito’t kapiling,
Iyong mga mata ang aming bituin,
At siyang liwanag sa gabing madilim.

Ama naming Diyos, makapangyarihan
Talastas kong ikaw ang aming sandigan,
Sinasamba kitang walang alinlangan,
Sa ngayon, kahapon at kinabukasan!

Amen.

Ang panalangin na tula ay maaaring kopyahin at ipamahagi sa iba kahit walang pahintulot ang blog na ito.

Halimbawa ng Panalangin sa Diyos

Amang Diyos, Panginoong Banal, ako po ay taos-pusong nagpupuri, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa iyo. Talos ko ang iyong kapangyarihan at talastas ko ang iyong kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay na narito sa lupa at maging nariyan sa langit. Sa iyo nagbuhat ang hininga ng aming mga ilong at ang buhay ng aming kaluluwa. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng aming talino ng isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig sa aming mga katauhan.

panalangin sa Diyos
Panalangin sa Diyos na Buhay 

Diyos ko, maraming salamat po sa iyong mga kabutihan at pang-unawa. Kami po ay maliit na alipin sa iyong harapan na naghahandog sa iyo ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming nakikita, nahihipo, naaamoy, naririnig at nararanasan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng isang pamilya na maaasahan at masasandalan sa sandal ng kahirapan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kaibigan na aming matatawagan sa sandali ng pangangailangan. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng mga kasamahan sa trabaho na nakahandang tumulong sa amin sa sandaling kami ay mangailangan. Maraming salamat po, Panginoon naming Diyos sa lahat ng aming kapwa na aming nakakasalubong at nakakasalamuha sa aming buhay.

Patawarin mo kami, Amang Diyos, sa aming mga kasalanan. Lapatan mo ng kalinisan ang aming maruruming puso at isipan upang malayo sa anumang dungis na siyang nagiging dahilan upang mailayo namin ang aming pagkatao sa iyo. Patawarin mo kami sa paminsan-minsan naming pagkakatalisod sa kalsadang aming dinaraan.

Panalangin namin sa iyo, Diyos na sana’y magkaroon kami ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming responsibilidad bilang ama, ina, anak, kapatid, kaibigan at kapwa. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang magsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos ng buong sansinukuban. Ilgitas mo po kami sa mga kapahamakan at ilayo sa mga tukso ng sanlibutan upang sa aming buhay ay mapaglingkuran ka namin na walang bahid ng pagsalangsang.

Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.

Amen.

Halimbawa ng Panalangin sa Diyos

Panalangin ng Adamsonian


prayer adamsonian
Ugaliing Umusal ng mga Dasal sa Itaas ng may Pagpapakumbaba

Panalanging Adamsonian

Mahal na Panginoon, Ituro mo sa akin ang mga bagay na mahalaga upang maging mapagbigay sa Iyong biyaya. Maawain sa mga may kakaunti sa harap ng hindi patas na mga pangyayari. Maging tapat kung ang mga pagpapahalaga sa mundo ay salungat sa sarili. Maging mabait kung ang mga bagay ay hindi para sa akin. At mapagkaloob kung kanilang gagawin.

Nawa’y wala ng higit pa liban sa tiwala sa Iyong kabutihan ng aking kapwa at sarili. Sana’y ang mga bagay ay maging mas mabuti. At ang kawanggawa na nagtatakda ng mga bagay sa tama. Nawa’y ang Iyong espesyal na pag-ibig para sa maralita ang tanda ng aking natatanging Vincentian na pag-aaral. Maging gawi ko ng kahusayan ang pamantayan na patuloy kong pinagbabatayan. At ang kahandaan kong makita kayo balang araw kasama si Maria, aming Ina at si San Vicente De Paul.

Amen.

Panalanging Adamsonian

Tagalog Biblical Passage Image 2

Ang Tagalog Biblical Passage ay nagsisilbing paalala sa mga tao na ang Diyos ay buhay at maaaring matagpuan sa pamamagitan ng taos sa pusong pagsisiyasat at taimtim na panalangin sa kaitaas-taasan. Araw-araw nating hanapin at piliting makapiling ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng mga dasal at pagdaing ng taimtim. 

"At inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso." - Jeremias 29:13

tagalog biblical passage picture
Tagalog Biblical Passage

Panalangin sa Pagiging Bukas Palad Lyrics and Video

Church Song by Philippine Madrigal SingersPanalangin sa Pagiging Bukas-palad
Jamie Rivera

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap
na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
at di naghihintay kundi ang aking mabatid
na ang loob Mo'y siyang sinusundan.

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo.

Panalangin Para sa Pamilya

Sample of Tagalog Prayer for the Whole Family

Tulungan Nawa ang Aming Pamilya

Panalangin Tungkol sa Pamilya - Image Credit

Panginoong Diyos
Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat
At nagpupuri sa iyong kabutihan,
Nagpapasalamt din kami
Sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo,
Sa patuloy na pagpapala
Sa aming pamilya
Sa aming sambahayan
At sa aming kapisanan
Sa araw-araw.

Ang panalangin namin ngayong araw
Sana’y ilayo mo po
Ang lahat ng miyembro ng aming pamilya
At bantayan sa aming mga gawain
At mandi’y gabayan sa aming mga responsibilidad.

Bigyan mo po si Tatay
Ng kalakasan ng katawan
At malinaw na kaisipan
Upang magampanan
Ang kanyang trabaho
Na siyang magtataguyod sa amin.

Gabayan mo po si Nanay
Sa kanyang pangangalaga
Sa aming sa sambahayan
At maging epektibong Ilaw ng Tahanan.

Patnubayan mo po si Ate
Upang makatulong sa aming lahat
At maging inspirasyon
Sa aming mga diwa
Ang kanyang pag-iral.

Kaluguran mo po si Kuya
At tulungang magkaroon ng sariling paninindigan
Upang makalayo sa anumang tukso
Sa sanlibutan.

Tulungan at kaawan mo po
Ang aming pamilya
Sapagkat ang aming pamilya
Ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba
Lumuluwalhati at dumadakila
Sa iyong walang hanggang kapangyarihan
Kami po ay nananalig at sumasampalataya
Na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin.

Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo.

Amen.

Tagalog na Panalangin sa Pamilya

Tagalog Biblical Passage 1

At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. - Isaias 65:24

Tagalog Wallpaper Biblical Passages 1

You can download this Tagalog biblical passages by clicking the image and saving it on your computer.

-mga tagalog na panalangin

Tagalog Prayer for the Departed

Halimbawa ng isang Tagalog na dasal para sa katahimikan ng kaluluwa ng namatay.

panalangin para sa mga yumao
Panalangin Para sa Namatay

Panginoon naming Diyos,
Ama namin,
Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang,
Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral,
At sa iyo galing ang aming hiram na buhay,
Kaya sa alabok kami’y nanggaling
At sa alabok din naman kami babalik.

Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo,
At nagmamakaawa,
Kalugdan mo po kaluluwa ng aming namayapang si ________,
Na pumanaw sa mundong ito
At nananatiling nasa sa iyong mga kamay.

Kunin mo siya at bigyan ng katahimikan
Sa iyong kaharian
At palisin mo ang anumang mga karumihan
Upang siya’y maging karapat-dapat
Sa iyong walang hanggang kalinisan.
Nasa sa iyong mga kamay, Panginoon,
Ang kanyang kaligtasan,
Iahon mo siya mula sa apoy ng impiyerno
At bigyan ng puwang sa iyong Kaharian.

Magkaroon nawa ng katahimikan,
Ang kanyang kaluluwa
Gayundin ang kanyang espiritu
At makapiling sana niya
Ang iyong kaluwalhatian
At kadakilaan
At pag-ibig na wagas.

Amen

Panalangin para sa Yumao / Namatay

Tagalog Bible Verse Panalangin 6

Verse Sa Bibliyang Tagalog Tungkol sa Dasal

Jeremias 33:3 "Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman."

Panalangin ng Pasasalamat

Dasal ng Pasasalamat

Salamat, Panginoon kong Diyos na Buhay!

Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan.

Salamat po

Sa aking asawa
Na laging nasa aking tabi,
Sa hirap man o ginhawa
Sa ngiti man o luha.

Salamat po

Sa aking pamilya
Na patuloy na nakaalalay
Sa aking paglalakbay
Sa mga lubak ng buhay.

Salamat po

Sa aking mga kaibigan
Na hindi ako iniiwan
At ako’y nauunawaan
Kahit ako’y may kasalanan.

Salamat po

Sa mga pinuno ng bayan
Na araw-gabing pinapasan
At gumagampan
Ng mga tungkuling nakaatang.

Salamat po

Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo
Na siyang nagpapaikot ng mundo
At gumagabay sa mga tao
Sa kanilang tinutungo.

Maraming salamat po.

Amen.

Panalangin ng Pasasalamat

Dalangin Bago Magsimula ang Isang Pagtitipon

Dasal sa Isang Pagtitipon

Basbasan mo ang Aming Pagtitipon
ni: Von Anrada

Ama Namin, pakinggan Mo po
Ang pagtawag namin
Sa Iyong Banal na Pangalan.
Basbasan mo po ang aming pagtitipon
At kami’y kaluguran mo
Sa umaga/gabing ito.

Pagyamanin Mo po, Panginoon
At maging nakaayon sa iyong kalooban
Ang aming pagkikita-kita,
Mula sa simula hanggang katapusan.

Masalamin nawa namin
Ang layunin mong dakila sa aming buhay
At maisagawa namin ngayon
Ang aming mga gawain
Na may kabutihan at pag-ibig
Sa aming kapwa .

Kami po’y naninikluhod sa iyong harapan
Na kami’y iyong patnubayan
At iwaksi sa aming kaisipan
Ang anumang masasamang kaisipan
Inggit at pakikipag-alit
Sa aming mga kasama.

Bigyan mo kami
Ng sapat na lakas at katalinuhan
Upang maibahagi naman namin
Ang aming makakaya
Sa aming mga kasama
Sa pagtitipon na ito.

Ilagay mo po sa aming diwa at puso
Ang pagmamahal
Na hindi naghihintay
Ng anumang kapalit
Bagkus ay bukas-palad
Na magkakaloob ng anumang tulong.

Panalangin namin ang lahat ng ito
Sa pangalan ng Iyong Bugtong na Anak na si Hesus.

Amen.

Dalangin Upang Patnubayan ang Pagtitipon

Kunin Mo O Diyos - Christian Tagalog Prayer

Kunin Mo, O, Diyos
Tagalog Christian SongKunin mo o Diyos
at tanggapin mo
ang aking kalayaan
ang aking kalooban
isip at gunita ko
lahat ng hawak ko
ng loob ko
at aking alay sa iyo

Nagmula sa iyo
ang lahat ng ito
muli kong handog sa iyo
patnubayan mo't
paghariang lahat
ayon sa kalooban mo
magutos ko panginoon ko

Dagling tatalima ako
ipagkaloob mo lang
ang pag-ibig mo
at lahat ay
tatalikdan ko

tatalikdan ko…

Panalangin Para Magtagumpay

Tagalog Prayer for Success


Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan,
Ang aking mga balakin,
Ang aking mga gawain,
Upang inyong pagpalain
At papagtagumpayin.

Panginoon, narito sa iyong harapan,
Ang aking mga hakbang,
Ang aking mga kaisipan,
Ang aking mga damdamin,
Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito
Sapagkat alam ko,
Na sa iyo rin naman nanggaling
Ang pag-ibig
At ang lahat ng bagay sa daigdig.

Panalangin ko sa iyo, Panginoon,
Basbasan mo ng iyong kapangyarihan
At kadakilaan
Ang aking mga plano
Upang ako’y magtagumpay
Sa aking abang buhay
Na kasama ang iyong kaluwalhatian.

Sa pangalan ng aming Tagapagligtas na si Jesus,

Amen.

Panalangin Para Magtagumpay – Tagalog Prayer for Success.

Tagalog Bible Verse Panalangin 5

Wallpaper Image Tagalog Bible Verse - Prayer

Mga Awit 55:17 "Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik: at kaniyang didinggin ang aking tinig."


Panalangin ng Pagsamba

"Sambahin ang ating Panginoong Hesus."


Sinasamba Ka Namin, Panginoong Jesus
ni: Von Anrada

Jesus, aking Diyos, sinasamba kita,
At ang Iyong Banal na Pangalan,
Hinihintay namin sa araw at gabi
Ang iyong kaluwalhatian
At ang paghahari mo
Sa buong sansinukuban

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin sa lahat ng lugar
At sinasamba namin dito sa lupa
Ang iyong kapangyarihan
Sa lahat ng pagkakataon,
At sa lahat ng panahon.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba kita sa lahat ng oras
Sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap,
At kami’y nananampalataya
Na ang bawat kaluluwa
Ay kasama kang na lumikha.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin
Na naghahatid sa amin ng mga biyaya
At lahat ng aming mga pangangailangan
Sa araw-araw.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin
Sapagkat ikaw ang tumubos
Ng aming mga kasalanan
At malakas ang aming paniniwala
Na ikaw ang siyang Tagapagligtas.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Halimbawa ng panalangin ng pagsamba sa Panginoong Jesus.

Tagalog Christian Song with Lyrics

Halimbawa ng Awit ng Papuri sa Panginoon
(Songs of Prayer)Minamahal Kita Kabanal-banalang Diyos Lyrics
Tagalog Christian Song

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

"Ating ihayag ang ating taos pusong pagmamahal
Sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay"

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 3x)

Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 2x)

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

"Luwalhati at papuri sa iyo
Kataas-taasang Hari
Kapangyarihan at Kalakasan sa Iyo
Kailan pa man
Pagdakila at pagsamba
Sa iyo aming kabanal-banalang Diyos"

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

Mga Kanta ng Papuri

Panalangin Para sa Kapayapaan

Panalangin Para sa Kapayapaan

"Ang kamang malambot ay mabibili ng salapi ngunit tanging ang Diyos na Buhay lamang ang siyang makapagbibigay ng kapayapaan na nagmumula sa isip at puso na siyang magiging daan ng katahimikan ng ating mundo at lipunan na ating ginagalawan."

Prayer for Peace
ni: Von Anrada


Ama naming Banal at Makapangyarihan sa lahat,
Sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at ang katotohanan.

Igawad mo sa amin ang buhay,
Ituro mo sa amin ang karunungan,
Ibigay mo sa amin ang iyong kaharian,
Sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan
At sa ikatatahimik ng aming mga puso’t kaluluwa
Na pagal sa pagsagupa sa ingay ng daigdig.

Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban,
Buksan mo ang mga damdamin at isip
Ng mga taong gumagawa ng kaguluhan
Upang makita nila ang iyong kapayapaan.

Punuin mo ng kapayapaan
Ang aming mga kaisipan,
At kalooban sa araw-araw
At gawin mo kaming instrumento
Sa pagsusulong din naman,
Ng kapayapaan sa buong sansinukuban.

Panalangin namin ang lahat ng ito,
Sa pangalan ng iyong bugtong na anak
Na si Jesu-Kristo.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Halimbawa ng Dasal sa Paghingi ng Kapayapaan ng Daigdig.

Tagalog Bible Verse Panalangin 4

Tagalog Quotes in the Bible with Background Pictures

I-download ang tagalog quotes in the Bible with background picture by simply clicking on the image and saving it on your hard drive.

Marcos 11:24 "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin."

Tagalog quotes in the bible with background picture

-mga tagalog na panalangin

Other Tagalog Bible Verse with Pictures:

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin
1 • 23

Panalangin Kung Araw ng Lunes

Halimbawa ng Panalangin sa Araw ng Lunes

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes
ni: Von Anrada

panalangin lunes

Buhayin Mo sa amin,
Ngayong araw ng Lunes
Ang dahilan ng kamatayan
Ng iyong Bugtong na anak na si Jesus.

Sinagip Niya kami sa aming mga kasalanan
At kami’y patuloy na nililinis
Sa araw-araw
Upang kami’y maging karapat-dapat sa iyo.

Sa pagisimula ng buong isang linggo,
Gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes,
At bigyan ng lakas ng pagsisimula,
Upang magampanan ang mga gawain
Na iniaatang sa aming mga balikat.
Gawaran mo kami ng sapat na biyaya
At makatulong nawa kami sa aming kapwa.

Hawakan mo ang aming mga puso,
At linisin nawa ng iyong kadakilaan
Upang maging mabuti sa lahat ng oras
Ng aming pag-iral.

Ikaw ang aming sandigan.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes

Tagalog Bible Verse Panalangin 3

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin

1 Timoteo 2:8 "Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawa't dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo."

1 Timoteo 2:8

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

Panalangin sa Trabaho

Magandang Layunin sa Trabaho
ni: Von Anrada

Panalangin sa Trabaho ng Isang Manggagawa

Maraming salamat sa kaloob mong trabaho
ngayong araw na ito.
Nagdudulot po ito sa akin
Ng laksang biyaya
Upang maalala ko na Ikaw
Ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay.
At upang makita ko
Ang walang hanggan mong KAPANGYARIHAN.

Dasal ko po
Na sana'y maging daan ako
Nitong kabutihan
At ng pagkakaisa,
Sa ibang kasamahan ko
At magkaroon ako ng layunin
Na magbubuklod sa amin
Patungo sa magandang kinabukasan
Ng aming sarili
Ng aming kompanya,
Ng aming bansa,
At ng buong sansinukuban.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

Tagalog Bible Verse Panalangin 2

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin

Isaias 65:24 "At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin."


Isaias 65:24

Panalangin Pagkatapos ng Klase

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Klase

Dasal Namin Pagkatapos ng Klase
ni: Von Anrada

Tagalog Panalangin After Class

Maraming salamat po.
Sa mga aral na inyong itinuro,
Sa pamamagitan ng aming guro,
Na matiyagang nagbibigay-karunungan
Sa mga utak naming mangmang.

Nawa’y magamit ng lahat
Ang mga aral na ito
Sa pawang kabutihan lamang.

Gabayan mo kaming muli bukas
At iyong dagdagan
Ang mga aral na ito,
Kasama ng mga pagkakataon
At mga biyaya ng panahon,
Upang maiguhit namin nang mainam
Ang aming mga kinabukasan.

Panalangin ngayon pagkatapos ng klase
At aming hinihiling na sana,
Magkaroon pa kami ng kalakasan,
At katatagan,
Upang muli naming mapagyaman
Ang aming kaisipan.
Nais namin na ikaw
Ay aming pasalamatan
sa biyaya ng karunugan.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Klase

Image Credit - Quit Alcohol Blog

29 Tagalog Bible Verse Panalangin 1

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin

Juan 15:7 "Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo."

bible verse tagalog
Awit 15:7
-mga tagalog na panalangin

Ano ang Panalangin

Ano ang panalangin? Ang panalangin ay ang ating direktang pakikipag-usap sa ating Diyos at Panginoon sa langit. Ito ay isang uri ng komunikasyon na naglalayong maipahatid natin ang ating pasasalamat, paghingi ng tawad, mga kahilingan at ang ating mga hinaing. Katulad ng pakikipag-usap natin sa ating kapwa, nararapat lamang na ang panalangin natin sa ating Lumikha ay mabisa, maayos, magalang at may dalisay na kalooban upang maihatid natin nang lubos ang ating nais iparating.


Nais ng Diyos na lagi tayong nakikipag-usap sa kanya. Dito niya nakikita ang pagnanais nating mapalapit sa Kanya. Dito Niya nalalaman ang nilalaman ng ating puso. Sa pag-usal natin ng ating mga panalangin sa kanya, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na maipakita natin sa kanya ang pagnanais nating mapalapit sa kanyang kalooban.

Ang pasasalamat natin sa pamamagitan ng mga dasal ang siyang nagpapaigting ng ating respeto at pagdakila sa kanya. Dito natin nasasabi kung gaano tayo kaligaya sa mga biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Ang panibagong araw sa ating buhay ay sapat na upang tayo’y magpasalamat sa kanya. Ang hininga sa ating mga ilong ay sapat na upang atin siyang pasalamatan.

Ang paghingi ng tawad ay hindi lamang nakapagpapagaan ng ating mga kalooban. Ito rin ay mabisang paraan upang maipaalam natin sa Diyos na tayo’y lubhang nagsisisi sa ating mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala. Dito natin sa kanya maipararating ang ating lubusang pagnanais na mapatawad tayo sa ating mga pagsalangsang.

Ang pagsamba natin sa kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo’y kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa kanya.

Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng Banal na Kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa kanya ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa.

Mabisa ang isang panalangin kung sasamahan ng gawa. May kasabihan tayo sa wikang Tagalog: “Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.” Ang pagtulong natin sa ating kapwa, paggawa ng maliliit na bagay na pawing kabutihan ay ilan lamang sa maaari nating maging daan upang maging mabisa ang ating panalangin sa ating Diyos na Buhay!

Picture Bible Verse

Tagalog Bible Verse 

Mga Awit 97:1 - "Ang Panginoon ay naghahari; magalak ang lupa; matuwa ang karamihan ng mga pulo."

Awit 97:1
Design by: Mga Tagalog na Panalangin

Mga Panalangin kay Santa Maria

Tagalog Prayers for Mama Mary

Manalangin tayo.
Aba Ginoong Maria / Hail Mary / Ave Maria

Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasiya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat
At pinagpala rin naman
ang anak mong si Hesus.

Santa Maria, Ina ng Diyos
Ipanalangin mo kaming makasalanan
Ngayon at kung kami'y mamamatay.

Amen.

Aba Po Santa Mariang Hari / Hail Holy Queen / Salve Regina

Aba Po Santa Mariang Hari, Inang ng Awa.
Ikaw ang kabuhayan at katamisan;
Aba pinananaligan ka namin.
Ikaw nga ang tinatawagan namin,
pinapanaw na taong anak ni Eva.
Ikaw rin ang pinagbunbuntuhang hininga namin ng aming pagtangis
dini sa lupang bayang kahapis-hapis.

Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin,
ang mga mata mong maawain,
at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin,
ipakita mo sa amin ang iyong Anak na si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen.

Ipanalangin mo kami, Reyna ng kasantusantuhang Rosaryo.
Nang kami'y maging dapat makinabang ng mga pangako ni Hesukristo.

-mga tagalog na panalangin

Basahin din:

Ama Namin

Famous Tagalog Bible Verse

Wallpaper Tagalog Bible Verse

picture bible verse tagalog
Tagalog Wallpaper Bible Verse

Design by: Mga Tagalog na Panalangin

Related Images:

Tagalog Verse from the Bible - Forgiveness
Tagalog Bible Verse - Maysakit

Panalangin sa Gabi

Example of Tagalog Prayer at Night

Patawarin ang kapwa upang patawarin din naman.

Inihahabilin Ko
ni: Von Anrada

Panalangin sa Gabi

Panginoon na walang hanggan,
Maraming salamat sa buong maghapon,
Maraming salamat sa mga biyaya,
At mga kabutihang aming natamo,
Maraming salamat sa paggabay,
sa mga tulong at sa  mga taong naging inspirasyon ko.

Nais kong ipahinga ang aking puso’t isipan ngayong gabi,
Bantayan Mo po naman ako sa magdamag,
Ilayo Mo po ako sa masasamang alalahanin,
Alisin mo po ang lahat ng karumihan ng aking puso,
Ipatawad mo ang aking mga kasalanan,
Sapagkat pinatatawad ko ang mga gumawa sa akin ng kasamaan.

Iniaalay ko po sa iyo ang bawat tibok ng aking dibdib,
Inihahandog ko po sa Iyo ang baway himaymay ng aking laman,
Ikaw po ang lumikha sa akin,
At ang lahat sa akin at nagmula sa iyo.

Hindi ko po kayang mabuhay ng wala ka,
Sinasamba po kita, Panginoon,
Ngayon at sa mga susunod pang panahon.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Panalangin sa Gabi
-------------------------
Kapatawaran?
-------------------------

tags: ang panalangin sa bagi bago matulog, a night’s prayer, dasal para sa peace of mind, bago matulog prayer filipino

Tagalog Verse from the Bible - Forgiveness

Mga Tagalog Verse sa Bible with Picture

tagalog bible verse forgiveness kapatawaran
Tagalog Bible Verse - Forgiveness
Design by: Mga Tagalog na Panalangin

Related Images:

• Bible Tagalog Verse - Magpatawad

Ang Aking Dasal Video and Lyrics

Ang Aking Dasal Tagalog Version The Prayer

[video]


Ang Aking Munting Dasal
nina: Jamie Rivera and Robert Seña

Nawa’y maging gabay
Saan man magtungo
Tuwing nalulumbay
Linawan ang puso
Itong aming dasal
Kapag naliligaw

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo.

Aming panalangin,
(Nawa’y pag-ibig Mo)
O Diyos kami’y dinggin
(Ilaw sa ‘ming puso)
Sa bawat sandal
(Sa araw at gabi)
Maging tanglaw namin

Ito’ng aming dasal
(Ito’ng aming dasal)
Ito’ng aming dasal
(Ito’ng aming dasal)
Habang nasa mundo
Kami’y akayin mo

Kung saan patungo sa iyo.

Panalangin namin
Kami ay pagpalain
Na kahit sa dilim
Nawa’y makita

Liwanag ng pag-ibig mong dakila
At din a mawalay sa iyong gabay

O Diyos aming hiling
(Nawa ay tanglawan)
Payapang daigdig
(At laging bantayan)
Ang buhay na laging
(Sa Iyo umaasa)

Puspos ng iyong pag-ibig
(Ikaw ay Manahan)
Aming panalangin
(Aming panalangin)
Tulad ng isang paslit
(Tulad ng isang paslit)

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo

-mga tagalog na panalangin

The Prayer – Ang Aking Munting Dasal - Tagalog Version of Jamie Rivera and Robert Seña

-------------------------
Hihingi ng Tawad?
-------------------------

tags: aking munting dasal, panalangin tagalog, the prayer tagalog version, video religious songs

Bible Tagalog Verse - Pinatawad

Wallpaper Bible Quotes Tagalog with Picture

tagalog bible verse picture
Tagalog Bible Verse Picture
Design by: Mga Tagalog na Panalangin

Dasal na Humihingi ng Tawad

Halimbawa ng Panalangin sa Paghingi ng Tawad

Humingi ng kapatawaran sa anumang kasalanang nagawa at piliting itakwil nang tuluyan ang mga kasalanang ito. 

Patawarin Mo Kami, Panginoon
ni: Von Anrada

Patawad po!

Panginoon naming Diyos, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo rin kami sa aming pagkukulang sa Iyo, sa aming kapwa, sa aming pamilya’t mga mahal sa buhay. Pinipilit po naming maging malakas sa araw-araw upang mapaglabanan ang mga kaway ng kamay ng kasamaan. Patawarin mo po kami sa paminsan-minsang pagtalikod namin sa iyong mga kautusan.

Humihingi po kami ng kapatawaran sa inyong harapan sa mga nagagawa naming kasinungalingan ng aming dila. Patawad po sa pagkakaroon ng maruming pag-iisip at puso. Patawad po sa pagtangging tumulong sa mga nangangailangan. Nawa’y pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na dibdib at kalooban, gayundin ang isip at diwa upang makasunod sa iyong nilalakaran.

Panginoon, gawaran mo kami ng mapagpatawad mong kadakilaan at bigyan mo kami ng matibay na paninindigan upang itakwil ang kasamaan. Bigyan mo rin kami ng matatag na pananampalataya upang maging matibay sa mga tukso na dumarating at darating sa aming buhay.

Maraming salamat po.

Amen

-mga tagalog na panalangin

Panalangin Upang Mapatawad ng Diyos


-------------------------
Panalangin sa Paaralan?
-------------------------

tags: dasal paghingi ng tawad, kapatawaran panalangin, Christian prayer tagalog,

Bible Tagalog Verse - Magpatawad

Tagalog Bible Verse with Picture

tagalog bible verse forgiveness
Wallpaper Bible Verse
Design by: Mga Tagalog na Panalangin

Halimbawa ng Isang Panalangin

Tagalog na Panalangin at mga Paliwanag

Isang dasal ng Kristiyano na maaaring usalin sa araw-araw.


Ama Namin

Ama namin, sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo.
Mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo,
Dito sa lupa para ng sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
At patawarin mo kami sa aming mga utang,
Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin.
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
Bagkus iadya mo kami sa masama.

Mga bahagi at mga paliwanag

Nagmula kay San Agustin (sa kanyang Liham kay Proba) ang sumusunod na mga paliwanag hinggil sa napiling mga bahagi ng http://panalangindasaltagalog.blogspot.com/Ama Namin:

Sumasalangit ka

Sa pariralang ito nasasasaad ang pagka-Amang makalangit ng ating Yahweh El Shaddai. Siya na naghahari sa langit ay nagsugo ng kanyang anak upang tayo ay iligtas. Ipinapakita ni Hesus ang kanyang ama sa atin sa pamamagitan ng kanyang sarili. Kaya sa bawat parirala ng Ama Namin, tayo ay nakikibahagi sa misteryo ni Yahweh.

Mapasaamin ang kaharian mo

Sa pagbanggit ng mapasaamin ang kaharian mo (o your kingdom come sa Ingles), ipinaaalala sa tao na tiyak ang pagdating ng kaharian ng Diyos, subalit pinasisigla ng pariralang ito ang pagnanais ng mga nananalig sa kahariang ito. Upang nang sa gayon, dumating ito sa tao na nararapat ang taong mamuhay sa loob nito.

Sundin ang loob mo

Kapag sinasambit ang sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, hinihiling ng tao sa Diyos na maging masunurin nawa ang tao o sarili ng tao upang masunod ang kagustuhan ng Diyos sa loob ng tao, katulad ng ginagawa ng mga anghel sa kalangitan.

Bigyan mo kami

Kapag sinasabi ang bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, pinakakahulugan dito ang "sa mundong ito". At humihingi tayo ng pagiging sapat at ginagamit ang kakanin (bread sa Ingles) upang sumagisag para sa lahat ng bagay.

Patawarin mo kami

Sa pagsasabi ng patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakautang sa amin, ipinaaalala ng tao sa kanyang sarili kung ano ang kailangan niyang hingin at kung ano ang dapat niyang gawin upang maging nararapat sa pagtanggap.

Huwag ipahintulot sa tukso

Kapag sinasabi naman ang huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, pinapaalala ng tao na hindi maaaring lumisan sa kanya ang tulong na ito. Kapag nawala ito, maaari siyang mabulid at pumayag sa isang tentasyon at mabuyo rito.

Iadya mo kami

Sa pagbanggit ng iadya mo kami sa masama, ipinaaalala ng tao sa sarili na magmuni sa katotohanang hindi pa niya ikinasisiya ang katayuan ng pagiging isang banal kung saan hindi na siya maghihirap sa ilalim ng kasamaan. Sa kahilingang ito, maaaring sambitin ng isang Kristiyano ang kanyang pagtangis, at sa pamamagitan nito maaari siyang magsimula, magpatuloy, at wakasan ang kanyang dalangin, anuman ang suliraning kinatatagpuan niya sa kanyang sarili.

Photo Image by: theamericanjesus.net

-mga tagalog na panalangin
Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20