Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Ang Aking Dasal Video and Lyrics

Ang Aking Dasal Tagalog Version The Prayer

[video]


Ang Aking Munting Dasal
nina: Jamie Rivera and Robert Seña

Nawa’y maging gabay
Saan man magtungo
Tuwing nalulumbay
Linawan ang puso
Itong aming dasal
Kapag naliligaw

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo.

Aming panalangin,
(Nawa’y pag-ibig Mo)
O Diyos kami’y dinggin
(Ilaw sa ‘ming puso)
Sa bawat sandal
(Sa araw at gabi)
Maging tanglaw namin

Ito’ng aming dasal
(Ito’ng aming dasal)
Ito’ng aming dasal
(Ito’ng aming dasal)
Habang nasa mundo
Kami’y akayin mo

Kung saan patungo sa iyo.

Panalangin namin
Kami ay pagpalain
Na kahit sa dilim
Nawa’y makita

Liwanag ng pag-ibig mong dakila
At din a mawalay sa iyong gabay

O Diyos aming hiling
(Nawa ay tanglawan)
Payapang daigdig
(At laging bantayan)
Ang buhay na laging
(Sa Iyo umaasa)

Puspos ng iyong pag-ibig
(Ikaw ay Manahan)
Aming panalangin
(Aming panalangin)
Tulad ng isang paslit
(Tulad ng isang paslit)

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo

Kami’y akayin mo
Sa landas na wasto
Kung saan patungo sa iyo

-mga tagalog na panalangin

The Prayer – Ang Aking Munting Dasal - Tagalog Version of Jamie Rivera and Robert Seña

-------------------------
Hihingi ng Tawad?
-------------------------

tags: aking munting dasal, panalangin tagalog, the prayer tagalog version, video religious songs

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20