Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin Pagkatapos ng Klase

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Klase

Dasal Namin Pagkatapos ng Klase
ni: Von Anrada

Tagalog Panalangin After Class

Maraming salamat po.
Sa mga aral na inyong itinuro,
Sa pamamagitan ng aming guro,
Na matiyagang nagbibigay-karunungan
Sa mga utak naming mangmang.

Nawa’y magamit ng lahat
Ang mga aral na ito
Sa pawang kabutihan lamang.

Gabayan mo kaming muli bukas
At iyong dagdagan
Ang mga aral na ito,
Kasama ng mga pagkakataon
At mga biyaya ng panahon,
Upang maiguhit namin nang mainam
Ang aming mga kinabukasan.

Panalangin ngayon pagkatapos ng klase
At aming hinihiling na sana,
Magkaroon pa kami ng kalakasan,
At katatagan,
Upang muli naming mapagyaman
Ang aming kaisipan.
Nais namin na ikaw
Ay aming pasalamatan
sa biyaya ng karunugan.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Maikling Panalangin Pagkatapos ng Klase

Image Credit - Quit Alcohol Blog

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20