Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin ng mga Estudyante

Halimbawa ng Panalangin ng Estudyante

Ang isang mag-aaral ay gumagawa ng maraming gawain sa araw-araw. Mula sa kanyang pagpasok sa umaga hanggang sa paggawa niya ng mga takdang-aralin sa gabi, masasabing kulang ang oras niya upang magampanan ang kanyang mga tungkulin. Dapat lamang na magkaroon pa rin siya ng panahon sa panalangin upang makahingi ng tulong at gabay sa ating Diyos na Buhay.

Student’s Prayer – Tagalog na Panalangin ng mga Mag-aaral
ni: Von Anrada


Tulungan Nawa

Mahal kong Diyos, bigyan mo po ako ng kaalaman, kalakasan at pag-ibig. Panatilihin mo ako sa kalsadang nararapat kong lakaran at buksan mong lagi ang iyong pintuan. Gagamitin ko ang aking kaalaman sa kabutihan ng aking mga mahal sa buhay at kapwa-tao, ang kalakasan ay aking magiging sandata sa mga pagsubok na aking makakasalubong at ang pag-ibig ay aking ipamamahagi sa iba kong kamag-aral upang matulungan din sila sa anumang suliranin na kanilang dinaraanan.

Tulungan mo po ako, Panginoon, na makagawa ng tamang desisyon sa ikalulugod ng iyong kalooban at sa kapakinabangan ng karamihan. Gawaran mo po ako ng malinis na puso at tuwid na kaisipan upang matupad ko ang aking mga pangarap.

Bigyan mo naman ako ng kababaang-loob upang matanggap ko ang aking mga pagkakamali at kasalanan. At pusong mapagkumbaba na siyang magsisilbing tagatanggap ko ng aking mga kahinaan at pagkukulang. Inihahabili ko po sa inyo ang aking buong isang araw. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Panalangin ng mga Estudyante

Photo Credit:

-------------------------
Dasal Bago magsimula ang klase?
-------------------------

tags: panalangin ng estudyante, dasal bago pumasok sa school

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20