Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin Para sa Pamilya

Sample of Tagalog Prayer for the Whole Family

Tulungan Nawa ang Aming Pamilya

Panalangin Tungkol sa Pamilya - Image Credit

Panginoong Diyos
Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat
At nagpupuri sa iyong kabutihan,
Nagpapasalamt din kami
Sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo,
Sa patuloy na pagpapala
Sa aming pamilya
Sa aming sambahayan
At sa aming kapisanan
Sa araw-araw.

Ang panalangin namin ngayong araw
Sana’y ilayo mo po
Ang lahat ng miyembro ng aming pamilya
At bantayan sa aming mga gawain
At mandi’y gabayan sa aming mga responsibilidad.

Bigyan mo po si Tatay
Ng kalakasan ng katawan
At malinaw na kaisipan
Upang magampanan
Ang kanyang trabaho
Na siyang magtataguyod sa amin.

Gabayan mo po si Nanay
Sa kanyang pangangalaga
Sa aming sa sambahayan
At maging epektibong Ilaw ng Tahanan.

Patnubayan mo po si Ate
Upang makatulong sa aming lahat
At maging inspirasyon
Sa aming mga diwa
Ang kanyang pag-iral.

Kaluguran mo po si Kuya
At tulungang magkaroon ng sariling paninindigan
Upang makalayo sa anumang tukso
Sa sanlibutan.

Tulungan at kaawan mo po
Ang aming pamilya
Sapagkat ang aming pamilya
Ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba
Lumuluwalhati at dumadakila
Sa iyong walang hanggang kapangyarihan
Kami po ay nananalig at sumasampalataya
Na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin.

Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo.

Amen.

Tagalog na Panalangin sa Pamilya

1 comment:

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20