Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Kahalagahan ng Panalangin

Ano ang Panalangin? Ang panalangin ay ang paraan ng tao upang makipag-usap sa Diyos. Ito ay isang uri ng komunikasyon upang sumamba, magpasalamat, humingi ng tawad, humiling, dumaing at magpuri. Maaari niya itong gawin sa umaga (panalangin sa umaga), sa tanghali at sa gabi (panalangin bago matulog). Kung tutuusin, ang isang kristiyano ay maaaring umusal ng panalangin kahit na anong oras. Sapagkat ang pakikipag-usap sa Panginoon ay hindi nangangailangan ng limitasyon at walang hangganan. Wala rin itong itinakdang oras o panahon.
Manalangin kayo sa araw at gabi.

Kahalagahan ng Panalangin

Ang panalangin o ang pagdarasal sa ating Diyos ay pagpapatunay na tayo ay may malakas at matibay na pananampalataya sa Diyos. Ang pakikipag-usap natin sa Kanya – sa pamamagitan ng pagdarasal ,ang siyang nagiging daan upang makalapit tayo sa Kanya at maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Kung ang isang tao ay mapananatili ang ganitong gawain, susuklian siya ng mabuting kalooban galing sa Itaas. Kahit na ito ay isang tula na panalangin, sanaysay, maikli o mahaba, basta't naroroon ang taimtim na pagnanais na makausap ang Diyos, tiyak na pakikinggan ang mga ito. 

Pinatutunayan ng mga dasal sa Diyos na tayo ay naniniwala sa kanyang pag-iral. Sa panalangin natin ipinakikita ang ating pagpapakumbaba - ang pag-amin sa ating kahinaan at kasalanan, at ang pangako na pipilitin nating maitatwa ang kasamaan sa ating buhay. Ito rin ang nagsisilbing tagapamagitan upang patuloy tayong konektado sa Itaas.

Ang panalangin ang siyang nagiging daan ng ating pagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng biyayang ating natatanggap sa araw-araw. Sa pamamagitan ng ating panalangin, naipapadala natin sa Diyos ang mga pasasalamat natin sa kanyang kabutihan at pangangalaga sa atin at sa ating pamilya at mga mahal sa buhay.

Ang panalangin ang paraan natin kung saan natin naipararating ang ating mga pangangailangan. Dito natin ipinamamanhik ang ating mga kahilingan tungo sa isang masagana, mapayapa at mabuting buhay tungo sa ating walang pag-aalinlangang paglilingkod sa Kanya.

Ugaliing makipag-usap sa Panginoon. Umusal ng kahit maikling panalangin upang mairating mo ang iyong mga hangarin. 

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20