Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Tagalog Prayer Songs

Tagalog Prayer Songs - Mga Awit ng Panalangin

Ang pakikinig ng mga Tagalog prayer songs ay hindi lamang nakapagpapaalala sa ating lahat ng pag-iral ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ay nakapagpapalapit ng ating mga kalooban sa ating Panginoon at nagiging isang daan upang mapalapit tayo sa ating Lumikha. Ang mga Tagalog Prayers ay nagsisilbing sandata upang maging matatag ang ating loob sa mga oras ng pagsubok at pinagdaraanan.

Dakila Ka O Diyos! Filipino Prayer Song with Lyrics and Video

Lumapit sa KanyaInspirational Tagalog Video and Music

Sa Piling Mo JesusFilipino Christian Songs

O Jesus Hilumin MoAng lahat ng tagalog prayer songs na narito ay marapat lamang na pakinggan o panoorin kung nais na mapagaang ang sariling damdamin. Gamitin itong isang halimbawa ng panalangin sa Itaas. Pagpalain nawa ang lahat.

Iba pang Awitin:

Tagalog Christian Prayer Song Lyrics and Video

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20