Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin ng Adamsonian


prayer adamsonian
Ugaliing Umusal ng mga Dasal sa Itaas ng may Pagpapakumbaba

Panalanging Adamsonian

Mahal na Panginoon, Ituro mo sa akin ang mga bagay na mahalaga upang maging mapagbigay sa Iyong biyaya. Maawain sa mga may kakaunti sa harap ng hindi patas na mga pangyayari. Maging tapat kung ang mga pagpapahalaga sa mundo ay salungat sa sarili. Maging mabait kung ang mga bagay ay hindi para sa akin. At mapagkaloob kung kanilang gagawin.

Nawa’y wala ng higit pa liban sa tiwala sa Iyong kabutihan ng aking kapwa at sarili. Sana’y ang mga bagay ay maging mas mabuti. At ang kawanggawa na nagtatakda ng mga bagay sa tama. Nawa’y ang Iyong espesyal na pag-ibig para sa maralita ang tanda ng aking natatanging Vincentian na pag-aaral. Maging gawi ko ng kahusayan ang pamantayan na patuloy kong pinagbabatayan. At ang kahandaan kong makita kayo balang araw kasama si Maria, aming Ina at si San Vicente De Paul.

Amen.

Panalanging Adamsonian

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20