Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song - Tagalog Christian Prayer SongSapagkat ang Diyos ay Pag-ibig

Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Tagalog Papuri Song

Intro: G - Bm - Em - C - D

G Bm
Pag-ibig ang siyang pumukaw
Em C
Sa ating puso't kaluluwa
Bm Em
Ang siyang nagdulot ng ating buhay
C D
Ng gintong aral at pag-asa

G Bm
Pag-ibig ang siyang buklod natin
Em C
Di mapapawi kailan pa man
Bm Em
Sa puso't diwa tayo'y isa lamang
C - A7 D
Kahit na tayo'y magkahiwalay

CHORUS:
G B7
Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig
Em C
Magmahalan tayo't magtulungan
Bm Em
At kung tayo'y bigo ay huwag limutin
C D
Na may Diyos tayong nagmamahal

G Bm
Sikapin sa ating pagtungo
Em C
Ipamalita sa buong mundo
Bm Em
Pag-ibig ni Hesus ang siyang sumakop sa
C - A7 D
Mga pusong uhaw sa pagsuyo
Diyos ay Pag-ibig Lyrics with Chords

Filipino Prayers Before Work

Two (2) Examples of Tagalog Prayers Before Work


1. Panalangin Bago ang Pagsisimula ng Trabaho

Aking Ama sa Langit,
Aking iniaalay ang araw na ito
At ang lahat ng aming mga gawain,
Sa Iyong harapan.

Nawa’y kalugdan mo,
Ang lahat ng aking gagawin
At nawa’y masunod ko
Ang iyong mga kautusan
Habang tinutupad ko ang aking mga trabaho.

Bigyan mo ako
Ng kalakasan ng katawan
Tamang pag-iisip,
At mabuting puso
Upang maisakatuparan ko
Ng maayos ang lahat ng ito
Na walang ibang natatapakan .

Bigyan mo nawa
Ang aking kabuuan
Ng mabuting kalooban
Matalas na diwa
At matuwid na layunin.

Bigyan mo rin nawa
Ang aking pag-iisip
Ng mabuting dahilan
Upang tupdin ng matagumpay
Ang mga trabaho na ito
Alang-alang sa aking mga mahal sa buhay
At kapwa.

Maraming salamat po aking Amang nasa Langit.

Ang panalangin na ito ay aking itinataas sa iyong kinalalagyan bago ang aking pagsisimula ng aking mga trabaho sa pangalan ng iyong anak na si Jesus.

Amen.

2. Dasal Bago ang Isang Gawain

Amang Banal,
Maraming salamat sa panibagong araw
Na iyong ibinigay
At sa pagkakataong ito
Na maisakatuparan ang aking trabaho
Ng maayos,
Matagumpay
At puno ng pagmamahal.

Layunin ko po na tupdin ang iyong mga kautusan
At gawing inspirasyon ang iyong kadakilaan
At kaluwalhatian sa araw na ito.

Itinataas ko sa ika-pitong kalangitan
Ang lahat ng ito
At nananalangin n asana ay iyong kalugdan
Ang anumang tagumpay na aking makakamit.

Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa iyong kaawaan sa akin at sa aking pamilya, ngayon at sa nakaraan.

Amen.

Tagalog Biblical Passage Prayer 5

“Muling sinasabi ko sa inyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anomang bagay na kanilang hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Sapagka't kung saan nagkakatipon ang dalawa o tatlo sa aking pangalan, ay naroroon ako sa gitna nila.” - Mateo 18:19,20

tagalog biblical passage picture
Tagalog Biblical Passage 5

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20