Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

Panalangin sa Trabaho

Magandang Layunin sa Trabaho
ni: Von Anrada

Panalangin sa Trabaho ng Isang Manggagawa

Maraming salamat sa kaloob mong trabaho
ngayong araw na ito.
Nagdudulot po ito sa akin
Ng laksang biyaya
Upang maalala ko na Ikaw
Ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay.
At upang makita ko
Ang walang hanggan mong KAPANGYARIHAN.

Dasal ko po
Na sana'y maging daan ako
Nitong kabutihan
At ng pagkakaisa,
Sa ibang kasamahan ko
At magkaroon ako ng layunin
Na magbubuklod sa amin
Patungo sa magandang kinabukasan
Ng aming sarili
Ng aming kompanya,
Ng aming bansa,
At ng buong sansinukuban.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20