Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin Para sa Kapayapaan

Panalangin Para sa Kapayapaan

"Ang kamang malambot ay mabibili ng salapi ngunit tanging ang Diyos na Buhay lamang ang siyang makapagbibigay ng kapayapaan na nagmumula sa isip at puso na siyang magiging daan ng katahimikan ng ating mundo at lipunan na ating ginagalawan."

Prayer for Peace
ni: Von Anrada


Ama naming Banal at Makapangyarihan sa lahat,
Sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at ang katotohanan.

Igawad mo sa amin ang buhay,
Ituro mo sa amin ang karunungan,
Ibigay mo sa amin ang iyong kaharian,
Sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan
At sa ikatatahimik ng aming mga puso’t kaluluwa
Na pagal sa pagsagupa sa ingay ng daigdig.

Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban,
Buksan mo ang mga damdamin at isip
Ng mga taong gumagawa ng kaguluhan
Upang makita nila ang iyong kapayapaan.

Punuin mo ng kapayapaan
Ang aming mga kaisipan,
At kalooban sa araw-araw
At gawin mo kaming instrumento
Sa pagsusulong din naman,
Ng kapayapaan sa buong sansinukuban.

Panalangin namin ang lahat ng ito,
Sa pangalan ng iyong bugtong na anak
Na si Jesu-Kristo.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Halimbawa ng Dasal sa Paghingi ng Kapayapaan ng Daigdig.

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20