Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Tagalog Christian Song with Lyrics

Halimbawa ng Awit ng Papuri sa Panginoon
(Songs of Prayer)Minamahal Kita Kabanal-banalang Diyos Lyrics
Tagalog Christian Song

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

"Ating ihayag ang ating taos pusong pagmamahal
Sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay"

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 3x)

Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 2x)

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

"Luwalhati at papuri sa iyo
Kataas-taasang Hari
Kapangyarihan at Kalakasan sa Iyo
Kailan pa man
Pagdakila at pagsamba
Sa iyo aming kabanal-banalang Diyos"

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

Mga Kanta ng Papuri

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20