Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin Para Magtagumpay

Tagalog Prayer for Success


Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan,
Ang aking mga balakin,
Ang aking mga gawain,
Upang inyong pagpalain
At papagtagumpayin.

Panginoon, narito sa iyong harapan,
Ang aking mga hakbang,
Ang aking mga kaisipan,
Ang aking mga damdamin,
Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito
Sapagkat alam ko,
Na sa iyo rin naman nanggaling
Ang pag-ibig
At ang lahat ng bagay sa daigdig.

Panalangin ko sa iyo, Panginoon,
Basbasan mo ng iyong kapangyarihan
At kadakilaan
Ang aking mga plano
Upang ako’y magtagumpay
Sa aking abang buhay
Na kasama ang iyong kaluwalhatian.

Sa pangalan ng aming Tagapagligtas na si Jesus,

Amen.

Panalangin Para Magtagumpay – Tagalog Prayer for Success.

1 comment:

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20