Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin Kung Araw ng Lunes

Halimbawa ng Panalangin sa Araw ng Lunes

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes
ni: Von Anrada

panalangin lunes

Buhayin Mo sa amin,
Ngayong araw ng Lunes
Ang dahilan ng kamatayan
Ng iyong Bugtong na anak na si Jesus.

Sinagip Niya kami sa aming mga kasalanan
At kami’y patuloy na nililinis
Sa araw-araw
Upang kami’y maging karapat-dapat sa iyo.

Sa pagisimula ng buong isang linggo,
Gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes,
At bigyan ng lakas ng pagsisimula,
Upang magampanan ang mga gawain
Na iniaatang sa aming mga balikat.
Gawaran mo kami ng sapat na biyaya
At makatulong nawa kami sa aming kapwa.

Hawakan mo ang aming mga puso,
At linisin nawa ng iyong kadakilaan
Upang maging mabuti sa lahat ng oras
Ng aming pag-iral.

Ikaw ang aming sandigan.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20