Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Kunin Mo O Diyos - Christian Tagalog Prayer

Kunin Mo, O, Diyos
Tagalog Christian SongKunin mo o Diyos
at tanggapin mo
ang aking kalayaan
ang aking kalooban
isip at gunita ko
lahat ng hawak ko
ng loob ko
at aking alay sa iyo

Nagmula sa iyo
ang lahat ng ito
muli kong handog sa iyo
patnubayan mo't
paghariang lahat
ayon sa kalooban mo
magutos ko panginoon ko

Dagling tatalima ako
ipagkaloob mo lang
ang pag-ibig mo
at lahat ay
tatalikdan ko

tatalikdan ko…

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20