Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Tagalog Prayer for the Departed

Halimbawa ng isang Tagalog na dasal para sa katahimikan ng kaluluwa ng namatay.

panalangin para sa mga yumao
Panalangin Para sa Namatay

Panginoon naming Diyos,
Ama namin,
Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang,
Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral,
At sa iyo galing ang aming hiram na buhay,
Kaya sa alabok kami’y nanggaling
At sa alabok din naman kami babalik.

Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo,
At nagmamakaawa,
Kalugdan mo po kaluluwa ng aming namayapang si ________,
Na pumanaw sa mundong ito
At nananatiling nasa sa iyong mga kamay.

Kunin mo siya at bigyan ng katahimikan
Sa iyong kaharian
At palisin mo ang anumang mga karumihan
Upang siya’y maging karapat-dapat
Sa iyong walang hanggang kalinisan.
Nasa sa iyong mga kamay, Panginoon,
Ang kanyang kaligtasan,
Iahon mo siya mula sa apoy ng impiyerno
At bigyan ng puwang sa iyong Kaharian.

Magkaroon nawa ng katahimikan,
Ang kanyang kaluluwa
Gayundin ang kanyang espiritu
At makapiling sana niya
Ang iyong kaluwalhatian
At kadakilaan
At pag-ibig na wagas.

Amen

Panalangin para sa Yumao / Namatay

1 comment:

  1. Ito po' ay ilan lamang sa bahagi ng panalangin ukol sa mga pumanaw na ginagamit ng United Christian Espiritists of the Philippines, Incorporated o "Espiritista" (Ang sumasamba sa Espiritu
    at sa katotohanan-Si Cristo ang Katotohanan, ang Dios ay Espiritu
    ------hindi po nakikipagsanggunian sa mga espiritu ng mga
    patay na gaya ng naisasapelikula at dokumentaryo sa mga tv) --Narra, Palawan

    ReplyDelete

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20