Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Halimbawa ng Panalangin sa Umaga

Ang panalangin sa umaga ay isang magandang gawain bago magsimulang gumawa ng anumang gawain. Dapat tayong magpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon at ihandog sa Kanya ang anumang gawain sa tinutugpang araw.

Panalangin sa Umaga
ni: Von Anrada

Maraming salamat, Diyos ko, sa magdamag na pagbabantay sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Nagpapasalamat din ako sa isa pang araw at pagkakataon na iyong ibinigay sa akin upang makapiling ko ang aking mga mahal sa buhay at maipamahagi sa aking kapwa ang aking pagmamahal at pagkalinga. Maraming salamat din sa pagkakataon na maipakita sa Iyo ang aking pananampalataya. Ama, sa pagdaan ng mga araw, unti-unti kong nauunawaan ang mga dahilan kung bakit Mo ako nilikha. Unti-unti ko nang nauunawaan kung bakit ako umiiral ngayon sa mundong ito. Maraming salamat sa laging pagpapaalala sa akin na ako’y naririto upang maglingkod at sumamba sa Iyo. Maraming salamat sa patuloy na pagpapaalala sa akin na ako’y naririto upang tumulong sa aking kapwa.

Patawarin Mo naman ako, Ama, sa mga kasalanang aking nagawa at nagagawa. Patawarin Mo ako sa aking mga pagkukulang sa aking mga mahal sa buhay, sa pag-iimbot ng aking kaloobang sa aking kapwa-tao, sa mga masasamang diwang bigla na lamang pumapasok sa aking isipan, sa mga pagsisinungaling na nagagawa ng aking dila, sa mga pita ng laman ng aking mga mata, sa malimit na paglimot sa aking mga pangako. Inihihingi ko ng kapatawaran ang lahat ng aking pagsalansang. Ako’y maliit na alipin, gawaran Mo ako kahit katiting na kalakasan upang labanan ang mga tuksong ito. Linisin Mo ang aking puso, bigyan Mo ng kabutihan ang aking kalooban at gawaran Mo ako ng busilak na damdamin sa buong maghapon.

Nais ko pong sundin ang iyong kalooban at nakahanda ko pong subukan na magampanan ang mga tungkuling iyong iaatang sa akin sa araw na ito. Bigyan Mo lamang ako ng sapat na lakas upang maitatuwa ang mga masasamang gawain at tahakin ang tamang daan na dapat kong lakaran. Nakahanda rin po akong sumunod sa iyong kalooban at anumang utos na buhat sa Iyo ay akin pong pipiliting sundin. Nawa’y maging matibay ako sa mga pagsubok ng buhay at unti-unti kong malagpasan ang mga unos na darating. Patnubayan Mo ang aking mga mahal sa buhay na siya kong nagiging inspirasyon sa mundong ito upang maipagpatuloy ang aking buhay.

Marami pong salamat.

Panalangin namin ang lahat ng ito, sa pangalan ni Jesus.

Amen.

-mgatagalognapanalangin

Panalangin sa Umaga

tags: • panalangin paggising sa umaga • dasal tuwing umaga • panalangin sa pagsisimula ng araw • prayer tagalog

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20