Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin sa Gabi

Example of Tagalog Prayer at Night

Patawarin ang kapwa upang patawarin din naman.

Inihahabilin Ko
ni: Von Anrada

Panalangin sa Gabi

Panginoon na walang hanggan,
Maraming salamat sa buong maghapon,
Maraming salamat sa mga biyaya,
At mga kabutihang aming natamo,
Maraming salamat sa paggabay,
sa mga tulong at sa  mga taong naging inspirasyon ko.

Nais kong ipahinga ang aking puso’t isipan ngayong gabi,
Bantayan Mo po naman ako sa magdamag,
Ilayo Mo po ako sa masasamang alalahanin,
Alisin mo po ang lahat ng karumihan ng aking puso,
Ipatawad mo ang aking mga kasalanan,
Sapagkat pinatatawad ko ang mga gumawa sa akin ng kasamaan.

Iniaalay ko po sa iyo ang bawat tibok ng aking dibdib,
Inihahandog ko po sa Iyo ang baway himaymay ng aking laman,
Ikaw po ang lumikha sa akin,
At ang lahat sa akin at nagmula sa iyo.

Hindi ko po kayang mabuhay ng wala ka,
Sinasamba po kita, Panginoon,
Ngayon at sa mga susunod pang panahon.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Panalangin sa Gabi
-------------------------
Kapatawaran?
-------------------------

tags: ang panalangin sa bagi bago matulog, a night’s prayer, dasal para sa peace of mind, bago matulog prayer filipino

No comments:

Post a Comment

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20