Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Mga Panalangin Para sa Ina ng Laging Saklolo Unang Bahagi

Inang Sakdal Linis

Inang sakdal linis Kami ay ihingi Sa Diyos Ama namin; Awang minimithi.
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria
Bayang tinubua'y ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan.
Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria

Pambungad na Panalangin

Pari:
Sa Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

Lahat:
Amen.

Pari :
Mga kapatid, bilang mga anak ng ating Banal na Ina ay nagtipon-tipon tayo sa harap ng kanyang mapaghimalang larawan upang parangalan siya at humingi ng lahat ng ating kailangan.

Pari :
Dahil sa tayo ay di karapat-dapat na mga anak, humingi muna tayo sa Diyos ng awa at patawad.

Lahat:
Mahabaging Ama, sinugo mo sa lupa ang Iyong Banal na Anak upang tubusin at iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, at upang bigyan kami ng bagong buhay. Sa pamamagitan nito ginawa Mo kaming Iyong mga anak upang magmahalan kami tulad ng pagmamahal ni Kristo sa amin. Anong limit naming malimutan ang dakila naming karangalang ito. Nagkasala kami sa aming mga kapatid; nagkasala kami sa Iyo. Mahabaging Ama, patawarin Mo kami. Tapat naming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Kahabagan Mo kami, maawaing Ama. Lagi nawa kaming mabuhay bilang matapat mong mga anak.

Birhen Maria, Tala sa Umaga

Birhen Maria, tala sa Umaga noon pa man ay itinangi ka. Ang ‘yong liwanag ang takdang lulupig kay Satanas, tao’y ililigtas. Iyong tunghan kaming nananambitan at ang lupang iyong tinapakan. Tulong mo’y ilawit sa ‘min Maria ngayon at sa aming kamatayan. Ang kalinisan mo’y iginagalang naming mahina’t makasalanan. Awa ng Diyos ang aming kahilingan Birhen Maria, kami’y tulungan.

Panalangin sa Novena

Mahal na Ina ng Laging Saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Hesus upang maging Ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan lalung-lalo na ang biyayang ito …

(tumigil at sabihin ang iyong mga hangarin).

Noon ikaw ay nasa lupa, minamahal na Ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong Anak. Sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa maka-Amang pagmamahal ng Diyos tinanggap mo ang Kanyang Mahiwagang Kalooban. Mayroon din kaming mga krus at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito'y parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakakamahal na Ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin, at tinutugon Niya ang lahat ang aming mga panalangin sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong Banal na Anak. Tulungan mong maunawaan namin na sinumang nakikibahagi sa krus ni Kristo ay tiyak na makakabahagi rin ng Kanyang muling pagkabuhay. Pinakamamahal na Ina, habang kami ay nababahala sa sarili naming mga suliranin huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila; tulungan mong maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangin namin ang aming mga adhikain at mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo, aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw at ginhawa sa mga may sakit at sa mga malapit nang sumakabilang buhay, magpahilom ng sugat ng mga pusong wasak, magpagaan ng tinitiis ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanila'y nang-aapi at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na Ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming Ama sa langit at sa isa't-isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami'y iyong tutulungan.

Amen.

Panalangin Para sa Tahanan

Ina ng Laging Saklolo, pinili ka naming Reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagpalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit nawang bigkisin ng Sakramento ng Kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't-isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Hinihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Nawa’y lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay-Kristiyano. Tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos. Pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin, igalang at sundin ang kanilang ama at ina. Sa iyong magiliw napagpapala tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon. Bigyan mo kaming lahat ng pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin na gawing pugad ng kapayapaan, ang aming tahanan tulad ng iyong tahanan sa Nasaret. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas, ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa, nang sa gayo'y maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan.

Amen.

Mga Kahilingan sa Ating Ina ng Laging Saklolo

Santa Maria
IPANALANGIN MO KAMI

Santang Birhen na ipinaglihing walang kasalanan
IPANALANGIN MO KAMI

Aming Ina ng Laging Saklolo
IPANALANGIN MO KAMI

Kaming makasalan ay tumatawag sa iyo
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang mapuno kami ng Espiritu Santo at maging mga magigiting na saksi sa pagmamahal ni Kristo sa tao.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang katulad mo, ay unti-unti kaming matulad sa aming mahal na Panginoon.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang kami'y maging mapagpaumanhin at mapagkumbaba katulad ng inyong Anak na si Jesus.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang kami'y matakot na lubusang masira ang pakikipagkaibigan ng Diyos sa amin dahil sa ayaw naming pagsisihang kasalanan
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang lagi naming sikaping matamo ang awa at patawad ng Diyos sa Sakramento ng Kumpisal.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin na kami‘y tinuturuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga pangyayari sa araw-araw na pamumuhay…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang manalangin kami araw-araw na may pagmamahal at patitiwala, lalo na sa mga sandali ng tukso.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin ang halaga ng sama-samang pagsamba sa Diyos sa Eukaristiya
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang patuloy na mag- alab ang aming pag-ibig kay Kristo at sa kapwa sa pamamagitan ng malimit na pagtanggap ng Banal na Komunyon.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang igalang namin ang aming katawan bilang mga templo ng Espiritu Santo.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang magsikap kaming maging tunay na mga Kristiyano sa pamamagitan ng mapagmahal at pagmamalasakit sa iba.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang ipahayag namin ang dangal ng trabaho sa pamamagitan ng katapatan sa aming mga gawain.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang buong puso naming patawarin ang mga nakagawa sa amin ng masama.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin ang kasamaan ng paghahangad sa sariling kapakanan na makapipinsala sa iba.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang tumulong kami na ipamahagi ang kayamanan ng mundong ito alinsunod sa katarungan.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang gamitin namin ang aming mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang tanggapin namin ang aming pananagutan sa lipunan ayon sa diwa ng tunay na paglilingkod…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang idalangin namin na patnubayan at patatagin ng Espiritu Santo ang loob ng Santo Papa, ng mga obispo at mga pari…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang pagkalooban kami ng Panginoon ng maraming mga kabataan na may hilig na magpari, mag-ermano at magmadre…
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang matulungan naming kilalanin at mahalin si Kristo ng mga hindi pa nakakakilala sa kanya.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang maunawaan namin na sa gitna ng aming mga tagumpay, kami ay nangangailang pa rin ng tulong ng Diyos.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang sa kamatayan ay maging handa kaming pumasok sa tahanan ng aming Ama sa langit.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang mamatay kaming kaibigan ni Kristo at ng aming kapwa.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang pagdating ng kamatayan sa aming mga minamahal sa buhay kami sana'y aliwin ng aming pag-asa sa Panginoong muling nabuhay.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI

Upang idalangin namin na ang mga yumao ay makinabang agad sa muling pagkabuhay ng iyong Anak.
MASINTAHING INA, TULUNGAN MO KAMI
( tahimik nating idalangin ang ating mga hangarin)

LAHAT :
Sta. Maria, tulungan mo kami sa aming pangangailangan, ipanalangin mo ang bayan ng Diyos, maranasan
nawa ng lahat ang iyong walang hanggang saklolo.

PARI :
Panginoon, ibinigay mo sa amin si Maria upang maging Ina namin na laging handang dumamay sa amin.
Loobin mo nawa na dumulog kami sa kanya sa lahat ng aming pangangailangan.

LAHAT :
Amen.

Panalangin para sa Ina ng Laging Saklolo (Mother of Perpetual Help)

1 comment:

  1. Mahal na Ina ng Laging Saklolo, maraming salamat po sa walang sawang pag gabay sa akin at patnubay sa aking pamilya.Patuloy nyo po sana kaming protektahan sa pamamagitan ng iyong pagkalinga. Maraming maraming Salamat po.

    ReplyDelete

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20