Mabuhay! Ikaw ay nasa “Mga Tagalog na Panalangin”. Makikita mo dito ang iba’t ibang halimbawa ng mga panalangin na maaari mong bigkasin sa anumang pagtitipon at pangangailangan. Mangyaring hanapin at tingnan ang mga halimbawa ng mga tagalog na panalangin sa aming listahan.

Sa pamamagitan nito, maipararating mo ang kaukulang dasal sa ating Makapangyarihang Diyos at masasabi mo sa Kanya ang iyong mga pasasalamat, paghingi ng kapatawaran at ang iyong mga kahilingan.

Panalangin sa Pagiging Bukas Palad Lyrics and Video

Church Song by Philippine Madrigal SingersPanalangin sa Pagiging Bukas-palad
Jamie Rivera

Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo
Na makibakang di inaalintana, mga hirap na dinaranas
Sa tuwina'y magsumikap
na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan
at di naghihintay kundi ang aking mabatid
na ang loob Mo'y siyang sinusundan.

Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad
Turuan mo akong maglingkod sa Iyo
At magbigay nang ayon sa nararapat
Na walang hinihintay mula sa Iyo.

Panalangin Para sa Pamilya

Sample of Tagalog Prayer for the Whole Family

Tulungan Nawa ang Aming Pamilya

Panalangin Tungkol sa Pamilya - Image Credit

Panginoong Diyos
Kami po ay taos-pusong nagpapasalamat
At nagpupuri sa iyong kabutihan,
Nagpapasalamt din kami
Sa mga biyayang ipinagkakaloob ninyo,
Sa patuloy na pagpapala
Sa aming pamilya
Sa aming sambahayan
At sa aming kapisanan
Sa araw-araw.

Ang panalangin namin ngayong araw
Sana’y ilayo mo po
Ang lahat ng miyembro ng aming pamilya
At bantayan sa aming mga gawain
At mandi’y gabayan sa aming mga responsibilidad.

Bigyan mo po si Tatay
Ng kalakasan ng katawan
At malinaw na kaisipan
Upang magampanan
Ang kanyang trabaho
Na siyang magtataguyod sa amin.

Gabayan mo po si Nanay
Sa kanyang pangangalaga
Sa aming sa sambahayan
At maging epektibong Ilaw ng Tahanan.

Patnubayan mo po si Ate
Upang makatulong sa aming lahat
At maging inspirasyon
Sa aming mga diwa
Ang kanyang pag-iral.

Kaluguran mo po si Kuya
At tulungang magkaroon ng sariling paninindigan
Upang makalayo sa anumang tukso
Sa sanlibutan.

Tulungan at kaawan mo po
Ang aming pamilya
Sapagkat ang aming pamilya
Ay isang pamilyang nagpupuri at sumasamba
Lumuluwalhati at dumadakila
Sa iyong walang hanggang kapangyarihan
Kami po ay nananalig at sumasampalataya
Na kami po ay iyong diringgin sa aming mga panalangin.

Dasal namin ito sa iyong harapan at sa harapan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritu Santo.

Amen.

Tagalog na Panalangin sa Pamilya

Tagalog Biblical Passage 1

At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. - Isaias 65:24

Tagalog Wallpaper Biblical Passages 1

You can download this Tagalog biblical passages by clicking the image and saving it on your computer.

-mga tagalog na panalangin

Tagalog Prayer for the Departed

Halimbawa ng isang Tagalog na dasal para sa katahimikan ng kaluluwa ng namatay.

panalangin para sa mga yumao
Panalangin Para sa Namatay

Panginoon naming Diyos,
Ama namin,
Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang,
Ikaw po ang dahilan ng aming pag-iral,
At sa iyo galing ang aming hiram na buhay,
Kaya sa alabok kami’y nanggaling
At sa alabok din naman kami babalik.

Buong kababaang loob po kaming nananalangin sa iyo,
At nagmamakaawa,
Kalugdan mo po kaluluwa ng aming namayapang si ________,
Na pumanaw sa mundong ito
At nananatiling nasa sa iyong mga kamay.

Kunin mo siya at bigyan ng katahimikan
Sa iyong kaharian
At palisin mo ang anumang mga karumihan
Upang siya’y maging karapat-dapat
Sa iyong walang hanggang kalinisan.
Nasa sa iyong mga kamay, Panginoon,
Ang kanyang kaligtasan,
Iahon mo siya mula sa apoy ng impiyerno
At bigyan ng puwang sa iyong Kaharian.

Magkaroon nawa ng katahimikan,
Ang kanyang kaluluwa
Gayundin ang kanyang espiritu
At makapiling sana niya
Ang iyong kaluwalhatian
At kadakilaan
At pag-ibig na wagas.

Amen

Panalangin para sa Yumao / Namatay

Tagalog Bible Verse Panalangin 6

Verse Sa Bibliyang Tagalog Tungkol sa Dasal

Jeremias 33:3 "Tumawag ka sa akin, at ako'y sasagot sa iyo, at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay, at mahihirap na hindi mo nangalalaman."

Panalangin ng Pasasalamat

Dasal ng Pasasalamat

Salamat, Panginoon kong Diyos na Buhay!

Salamat po sa pagbibigay sa akin ng aking mga kailangan.

Salamat po

Sa aking asawa
Na laging nasa aking tabi,
Sa hirap man o ginhawa
Sa ngiti man o luha.

Salamat po

Sa aking pamilya
Na patuloy na nakaalalay
Sa aking paglalakbay
Sa mga lubak ng buhay.

Salamat po

Sa aking mga kaibigan
Na hindi ako iniiwan
At ako’y nauunawaan
Kahit ako’y may kasalanan.

Salamat po

Sa mga pinuno ng bayan
Na araw-gabing pinapasan
At gumagampan
Ng mga tungkuling nakaatang.

Salamat po

Sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo
Na siyang nagpapaikot ng mundo
At gumagabay sa mga tao
Sa kanilang tinutungo.

Maraming salamat po.

Amen.

Panalangin ng Pasasalamat

Dalangin Bago Magsimula ang Isang Pagtitipon

Dasal sa Isang Pagtitipon

Basbasan mo ang Aming Pagtitipon
ni: Von Anrada

Ama Namin, pakinggan Mo po
Ang pagtawag namin
Sa Iyong Banal na Pangalan.
Basbasan mo po ang aming pagtitipon
At kami’y kaluguran mo
Sa umaga/gabing ito.

Pagyamanin Mo po, Panginoon
At maging nakaayon sa iyong kalooban
Ang aming pagkikita-kita,
Mula sa simula hanggang katapusan.

Masalamin nawa namin
Ang layunin mong dakila sa aming buhay
At maisagawa namin ngayon
Ang aming mga gawain
Na may kabutihan at pag-ibig
Sa aming kapwa .

Kami po’y naninikluhod sa iyong harapan
Na kami’y iyong patnubayan
At iwaksi sa aming kaisipan
Ang anumang masasamang kaisipan
Inggit at pakikipag-alit
Sa aming mga kasama.

Bigyan mo kami
Ng sapat na lakas at katalinuhan
Upang maibahagi naman namin
Ang aming makakaya
Sa aming mga kasama
Sa pagtitipon na ito.

Ilagay mo po sa aming diwa at puso
Ang pagmamahal
Na hindi naghihintay
Ng anumang kapalit
Bagkus ay bukas-palad
Na magkakaloob ng anumang tulong.

Panalangin namin ang lahat ng ito
Sa pangalan ng Iyong Bugtong na Anak na si Hesus.

Amen.

Dalangin Upang Patnubayan ang Pagtitipon

Kunin Mo O Diyos - Christian Tagalog Prayer

Kunin Mo, O, Diyos
Tagalog Christian SongKunin mo o Diyos
at tanggapin mo
ang aking kalayaan
ang aking kalooban
isip at gunita ko
lahat ng hawak ko
ng loob ko
at aking alay sa iyo

Nagmula sa iyo
ang lahat ng ito
muli kong handog sa iyo
patnubayan mo't
paghariang lahat
ayon sa kalooban mo
magutos ko panginoon ko

Dagling tatalima ako
ipagkaloob mo lang
ang pag-ibig mo
at lahat ay
tatalikdan ko

tatalikdan ko…

Panalangin Para Magtagumpay

Tagalog Prayer for Success


Panginoon, inilalagay ko po sa inyong harapan,
Ang aking mga balakin,
Ang aking mga gawain,
Upang inyong pagpalain
At papagtagumpayin.

Panginoon, narito sa iyong harapan,
Ang aking mga hakbang,
Ang aking mga kaisipan,
Ang aking mga damdamin,
Iniaalay ko sa iyo ang lahat ng ito
Sapagkat alam ko,
Na sa iyo rin naman nanggaling
Ang pag-ibig
At ang lahat ng bagay sa daigdig.

Panalangin ko sa iyo, Panginoon,
Basbasan mo ng iyong kapangyarihan
At kadakilaan
Ang aking mga plano
Upang ako’y magtagumpay
Sa aking abang buhay
Na kasama ang iyong kaluwalhatian.

Sa pangalan ng aming Tagapagligtas na si Jesus,

Amen.

Panalangin Para Magtagumpay – Tagalog Prayer for Success.

Tagalog Bible Verse Panalangin 5

Wallpaper Image Tagalog Bible Verse - Prayer

Mga Awit 55:17 "Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik: at kaniyang didinggin ang aking tinig."


Panalangin ng Pagsamba

"Sambahin ang ating Panginoong Hesus."


Sinasamba Ka Namin, Panginoong Jesus
ni: Von Anrada

Jesus, aking Diyos, sinasamba kita,
At ang Iyong Banal na Pangalan,
Hinihintay namin sa araw at gabi
Ang iyong kaluwalhatian
At ang paghahari mo
Sa buong sansinukuban

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin sa lahat ng lugar
At sinasamba namin dito sa lupa
Ang iyong kapangyarihan
Sa lahat ng pagkakataon,
At sa lahat ng panahon.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba kita sa lahat ng oras
Sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap,
At kami’y nananampalataya
Na ang bawat kaluluwa
Ay kasama kang na lumikha.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin
Na naghahatid sa amin ng mga biyaya
At lahat ng aming mga pangangailangan
Sa araw-araw.

Jesus, aking Diyos,
Sinasamba ka namin
Sapagkat ikaw ang tumubos
Ng aming mga kasalanan
At malakas ang aming paniniwala
Na ikaw ang siyang Tagapagligtas.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Halimbawa ng panalangin ng pagsamba sa Panginoong Jesus.

Tagalog Christian Song with Lyrics

Halimbawa ng Awit ng Papuri sa Panginoon
(Songs of Prayer)Minamahal Kita Kabanal-banalang Diyos Lyrics
Tagalog Christian Song

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

"Ating ihayag ang ating taos pusong pagmamahal
Sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay"

Minamahal kita
Sinasamba kita
Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 3x)

Sa aking buhay ay Ikaw
Ang nagbigay kahulugan

Minamahal
Sinasamba kita

(Repeat 2x)

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

"Luwalhati at papuri sa iyo
Kataas-taasang Hari
Kapangyarihan at Kalakasan sa Iyo
Kailan pa man
Pagdakila at pagsamba
Sa iyo aming kabanal-banalang Diyos"

Kabanal-banalang Diyos
Walang katulad Mo
Lahat ng tuhod sa Iyo ay luluhod

Lahat ng labi magsasabing
Ikaw lamang Jesus
Ang Panginoon

(Repeat 2x)

Mga Kanta ng Papuri

Panalangin Para sa Kapayapaan

Panalangin Para sa Kapayapaan

"Ang kamang malambot ay mabibili ng salapi ngunit tanging ang Diyos na Buhay lamang ang siyang makapagbibigay ng kapayapaan na nagmumula sa isip at puso na siyang magiging daan ng katahimikan ng ating mundo at lipunan na ating ginagalawan."

Prayer for Peace
ni: Von Anrada


Ama naming Banal at Makapangyarihan sa lahat,
Sa iyo nagbubuhat ang kapayapaan at ang katotohanan.

Igawad mo sa amin ang buhay,
Ituro mo sa amin ang karunungan,
Ibigay mo sa amin ang iyong kaharian,
Sa ikapapayapa ng aming mundong ginagalawan
At sa ikatatahimik ng aming mga puso’t kaluluwa
Na pagal sa pagsagupa sa ingay ng daigdig.

Gawin nararapat sa amin ang iyong kalooban,
Buksan mo ang mga damdamin at isip
Ng mga taong gumagawa ng kaguluhan
Upang makita nila ang iyong kapayapaan.

Punuin mo ng kapayapaan
Ang aming mga kaisipan,
At kalooban sa araw-araw
At gawin mo kaming instrumento
Sa pagsusulong din naman,
Ng kapayapaan sa buong sansinukuban.

Panalangin namin ang lahat ng ito,
Sa pangalan ng iyong bugtong na anak
Na si Jesu-Kristo.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Halimbawa ng Dasal sa Paghingi ng Kapayapaan ng Daigdig.

Tagalog Bible Verse Panalangin 4

Tagalog Quotes in the Bible with Background Pictures

I-download ang tagalog quotes in the Bible with background picture by simply clicking on the image and saving it on your hard drive.

Marcos 11:24 "Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin."

Tagalog quotes in the bible with background picture

-mga tagalog na panalangin

Other Tagalog Bible Verse with Pictures:

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin
1 • 23

Panalangin Kung Araw ng Lunes

Halimbawa ng Panalangin sa Araw ng Lunes

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes
ni: Von Anrada

panalangin lunes

Buhayin Mo sa amin,
Ngayong araw ng Lunes
Ang dahilan ng kamatayan
Ng iyong Bugtong na anak na si Jesus.

Sinagip Niya kami sa aming mga kasalanan
At kami’y patuloy na nililinis
Sa araw-araw
Upang kami’y maging karapat-dapat sa iyo.

Sa pagisimula ng buong isang linggo,
Gabayan mo kami ngayong araw ng Lunes,
At bigyan ng lakas ng pagsisimula,
Upang magampanan ang mga gawain
Na iniaatang sa aming mga balikat.
Gawaran mo kami ng sapat na biyaya
At makatulong nawa kami sa aming kapwa.

Hawakan mo ang aming mga puso,
At linisin nawa ng iyong kadakilaan
Upang maging mabuti sa lahat ng oras
Ng aming pag-iral.

Ikaw ang aming sandigan.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Example ng Dasal sa Araw ng Lunes

Tagalog Bible Verse Panalangin 3

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin

1 Timoteo 2:8 "Ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawa't dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo."

1 Timoteo 2:8

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

Panalangin sa Trabaho

Magandang Layunin sa Trabaho
ni: Von Anrada

Panalangin sa Trabaho ng Isang Manggagawa

Maraming salamat sa kaloob mong trabaho
ngayong araw na ito.
Nagdudulot po ito sa akin
Ng laksang biyaya
Upang maalala ko na Ikaw
Ang sadyang lumilikha ng lahat ng bagay.
At upang makita ko
Ang walang hanggan mong KAPANGYARIHAN.

Dasal ko po
Na sana'y maging daan ako
Nitong kabutihan
At ng pagkakaisa,
Sa ibang kasamahan ko
At magkaroon ako ng layunin
Na magbubuklod sa amin
Patungo sa magandang kinabukasan
Ng aming sarili
Ng aming kompanya,
Ng aming bansa,
At ng buong sansinukuban.

Amen.

-mga tagalog na panalangin

Maikling Dasal sa Pagsisimula ng Trabaho

Tagalog Bible Verse Panalangin 2

Tagalog Bible Verse Picture Panalangin

Isaias 65:24 "At mangyayari, na bago sila magsitawag, sasagot ako; at samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin."


Isaias 65:24

Share this on Facebook. ^ Click the link above.


18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal,

19 At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng evangelio,

20 Na dahil dito ako'y isang sugong natatanikalaan; upang sa ganito ako'y magsalita na may katapangan gaya ng nararapat na aking salitain. Mga Taga-Efeso 6:18-20